ข้อคิดเรื่องเงิน 15 ข้อ หากคุณทำมันได้ก่อนอายุ 47 คุณจะมีอิสระในการใช้เงิน

แนวคิดจากประสบการณ์ตรง ผมได้วางเป้าหมายส่วนตัวเอาไว้ ว่าต้องการมีอิสรภาพทา งการเงิน

เมื่ออายุไม่เกิน 47 ปีและมีทรัพย์สิน ที่สร้าง ร ายได้ เพียงพอให้ใช้ไป ได้ตลอ ดทั้งชีวิตของผม

1 : ออมเงินแบบอื่น นอกจากฝาก เงินธน าค าร

การออมเงินทางเลือก ได้แก่ พันธบั ตรรั ฐบาล หุ้ นกู้ กองทุ นรวม และประกั นชีวิต เป็นต้น

อย ากแนะนำให้ลอง เพราะผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นจะทำใ ห้ถึงเป้าหมายได้ไว

2 : เรียนรู้การลงทุ นโดยใช้เงินผู้อื่น

เช่น การกู้เงินซื้อคอนโด เราจะได้กำไรมากจากเงินลงทุนน้อย ผมลงทุ นคอนโดย่ านพระราม 9

ซื้อไว้เมื่อ 5ปีก่อนราคา 1.8 ล้าน โดยใช้เ งินตนเอง 2 แสน ที่เหลือกู้ธนาคารผ่อนจ่ายเดือนละหมื่นบาท

ปล่อยเช่ามาตลอดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาท แล้วปัจจุบันที่ข ายกันในเว็ บไซต์ราค า 2.8 ล้านบาท

หากขายไปจะได้กำไรประมาณ 1 ล้าน และได้กำไร จากส่วนต่างค่า เช่ากับยอดผ่อนอีกด้วยนะ

3 : หัดลงทุนเพื่อให้มีรายได้เสริมอยู่เสมอ

อนาคตอาจกลายเป็นรา ยได้หลักก็ได้ เช่น ลงทุ นในหุ้น กองทุนรวมตราสารทุนทองคอนโด

และขา ยของออ นไลน์ ก่อนลงทุ นต้องศึกษาให้รู้ก่อน และจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหน

ผมเคยลองมาหลายอย่างปัจจุบัน เน้นลงทุ นกองทุ นรวม กับคอนโดเป็นหลัก

4 : ใช้บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่าย ให้กับเรา

อย่าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบัต รเค รดิ ต เพราะได้ส่วนลด คะแน นสะสม

ได้เงินคืนกลับมา ดีกว่าการใช้เงินสด ผมใช้บั ตรเ ครดิตหลายใบ โดยชำ ร ะเต็มจำนวน

และเลือกใ ช้บั ตรที่ให้ส่วนลด มากที่สุด

5 : ศึกษาหาความรู้ การเงิน ให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรม เว็บ บอร์ด แฟนเพจ ยูทูบ และเพื่อนๆ

ช่องทางเข้าถึงความรู้มีมากม าย ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

6 :  ดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย และเห็นผ ลจริง

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว สิ่งแรกทำเรื่อง รีไฟแน นซ์บ้าน เพื่อลดด อ กเบี้ย มาตรการสอง

เปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเดือน มันช่วยประหยัดไปปี ละแสนบาทเลยล่ะ

7 : จงเลือกนำเงิน ไปลงทุ นเฉพาะเงินเย็น

การลงทุ นต้องใช้เวลาและมีโอกาสข าดทุน และถ้าข าดทุนจริงเราจะได้ไม่เดือดร้อน

มากนักผมกำหนดเงินสดขั้นต่ำ ที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่างน้อย 12 เดือน ส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุนได้

สักวันหนึ่งการมีอิสรภาพ ทางการเงิน ต้องเกิดขึ้น การอย ากจะทำอะไรก็ได้

ที่เราอย ากทำ โดยที่ยังมีร ายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอแม้ไม่ต้องทำงาน เชื่อว่าทุกคนทำได้

8 : เริ่มบันทึกการเติบโต ของทรัพย์สิน และร ายได้ทุกๆปี

การบันทึกช่วยให้เราเห็นจุดบ กพร่ องว่าควรปรับปรุงส่วนไหน และใช้กำหนดแนวทาง

ไปสู่เป้าหมาย ได้แก่ การเติบโตของร ายได้ การเติบโตของทรัพย์สิน และผลตอบแทน

จากการล งทุ น เพื่อให้บรรลุ อิสรภา พทางการเงิน

9 : เก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้ แล้วล้านต่อไปจะง่าย

คำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้วิธี การบริหารเงินที่ถูกต้องจน

มีล้านบาทแรกได้แล้วล้านต่อไป ไม่ใช่เรื่องย ากมากนัก ประกอบกับเรามีทุน

ล้านแรกเอาไปต่อยอด ความมั่งคั่ง

10 : เรียนรู้ จากการลงทุ นของเราที่ผิ ดพล าด

ทุกคนที่เคยลงทุ นต้องเคยข าดทุนเป็นเ รื่องปกติ ผมเองเคยข าดทุนจากวอเรนต์

เกือบแสน เคยติดหุ้ นวงในมาเกือบสิ บปี เพิ่งจะขายได้ ผมไม่เลิกลงทุ นในหุ้ น

แต่จะเลิกเล่นหุ้ นในแบบที่เคยเจ็ บมาก่อน

11 : ระวังวิกฤ ติเศ รษฐกิจให้ดี

เช่น วิกฤติต้มยำกุ้ง วิกฤติแฮมเ บอร์เก อร์ ทำให้คนรวยจนลงในพริ บตา

ความรู้เศรษ ฐศา สตร์เป็นเรื่องสำคัญ ทำให้เข้าใจวงจรเศร ษฐกิจ

ที่มีทั้งเติบโตแล ะตกต่ำสลับกันตลอด การสังเกตดั ชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ

มันช่วยให้ลงทุ นถูกจังหว ะและความเสี่ย งไม่สูง

12 : จงเก็บเงินโบนัสไว้ให้ดี

มันเป็นเงินก้อนที่เอาไปลงทุ นได้ ผมให้ร างวั ลตัวเองในแต่ละปีไม่เกิน 30 %

ของเงินโบนั สแล้วในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ น ทำเช่นนี้ได้เพราะผมมีความสุข

ในการเก็บเงินมากกว่าใช้เงินไงล่ะ

13 : จงเลื อกทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่การลงทุ นให้ดี

เช่น บ้านและรถยนต์ที่เราใช้อยู่ เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ มันถือว่าเป็นต้นทุนจม

จนกว่าข ายออกไปผมเลือกบ้านในทำเลดี ราค าคุ้มค่า อีกอย่างคือไปทำงานสะดวก

โดยไปเยี่ยมชมโครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ก่อนตัดสินใจซื้อ เลือกรถรุ่นที่เป็นที่นิยม

ของตลาด คุ้มค่าและไม่เสี ยบ่อย

14 : ออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุม ความอย ากของตนเอง โดยทยอ ยซื้อของชิ้นใหญ่ อย่าซื้อทีเดียวติดๆ กัน

เช่น โทรศั พท์มือถือ แพคเก จเที่ยวและรถยนต์ ให้เว้นช่วงห่างๆ กัน เพราะความอย าก

ของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดเราควรซื้อของที่มีโอกาสได้ใช้จริง ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่าไปซื้อมัน จำไว้!

15 : จงเลือกทำงาน ที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสมกับตัวเอง มันช่วยทำให้เงินเดือนและตำแหน่ง เติบโตได้เร็ว

ที่สำคัญควรเลือกทำงาน กับเจ้านายฉล าดๆ จะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …