ข้อดีของการเก็บทองคำ 7 ข้อนี้ที่คุณอาจยังไม่รู้

เพราะแต่ละคน นั้นก็มีเป้าหมายในการเก็บทอง ที่ต่างกัน

แต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ทองคำก็ยังเป็นที่ต้องการ

ในทุกวันนี้ ช่วงเหตุก ารณ์สำคัญๆ ดังต่อไปนี้ ที่จะทำให้ทองคำ

เป็นตัวช่วยได้ดี ในการเก็บออม

1. ให้เป็นของขวัญลูก สำหรับวันสำคัญ

เพราะทองคำ นับว่าเป็นสมบัติที่มีมู ลค่า หลายๆ คนเก็บทองไว้

ก็เพื่อเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานบ้างก็เอาไว้เป็นทุนสำรอง

หรือให้เป็นของขวั ญในวันสำคัญๆ และลูกหลานของเรา

ก็นำทองเหล่านี้ ไปต่ อ ยอดทางการเงิน อีกทอดหนึ่งได้เช่นกัน

ที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคต กลับไม่พอซะงั้น

2. ใช้แทนการเก็บเงิน เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ งั้นเปลี่ยนมาเป็นทองแทน

เพราะมันเป็นสินทรั พย์ตัวหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิน

สำหรับผู้ ที่เก็บเงินไม่อยู่ โดยการเก็บทอง แทนการเก็บเงินนั้นก็เหมือนกับการ

ฝากเงิ นประจำกั บธนาคารแค่เปลี่ยนจากสะสมเงิน เป็นสะส มทองแทนโดย

จะใช้โปรแกรมออมทอง ก็คือทะยอยซื้อทองสะสมทุกๆ เดือน เพราะงั้นเรา

จะได้ราค าแบบเฉลี่ยกันไป ทีนี้พอออมครบ อยากจะเบิกทองมาเก็บไว้กับตัวเอง

หรือข ายคืนเปลี่ยนเป็นเงิน ก็ทำได้เช่นกัน

3. สินทรั พย์ทางเลือก การกระจ ายความเ สี่ ย ง

เพราะการถือทองคำไว้เผื่อวันใดหุ้นตกจะได้อุ่นใจอยู่เสมอ ความสี่ยงที่ว่านี้

คือความเสี่ยงของค่าเงิน และมีหลายประเทศ เก็บสำรอง องคำไว้

เพื่อป้ องกันการเกิดวิ ก ฤตทางการเงิน ซึ่งคนวัยเกษียณจำนวนไม่น้อยเลย

ที่ซื้ อทองเก็บไว้ เพื่อเป็นการลงทุ น ทั้งยังกระจายความเสี่ ย ง

ของสินทรัพย์อื่นๆ ด้วย เช่น หุ้นตราสาร หนี้ พันธบัตร เพราะถ้าเกิดวิ ก ฤต

สินทรัพย์ ที่ลงทุนตัวใดข าดทุนจะได้มีทอง เอาไว้เป็นหลักประกัน

เพราะราค าทองไม่เปลี่ยนไปตามราค าสินค้ าอื่น ยิ่งเงินเฟ้อสูงราค าทองยิ่งสูง

ฉะนั้น อย่างน้อยๆ การมีทองติดตัวไว้มันก็ทำให้เรามั่นใจอุ่นใจได้ว่ามีเงินสำรอง

4. ป้องกันอัตราเงิ นเฟ้ อ

ยุคนี้ข้าวของแพงขึ้น เงินเก็บแทบไม่เหลือกันแล้ว อัตร าเงินเฟ้ อ  นับว่า

เป็นศัตรูตัวฉกาจที่ทำให้เงิน มีมูลค่าลดลง เพราะถ้าเกิดภาวะเงินเฟ้ อ

นั่นแปลว่า สินค้ าและบริการต่างๆ จะมีราคาแพงกว่าเดิม อย่างเมื่อ 3 ปีที่แล้วนั้น

ราคาก๋วยเตี๋ยวชาม 30 บาท ทุกวันนี้ล่ะ 40 บาท เป็นต้น และนี่แหละ

จะส่งผลต่อเงินเก็บที่มีอยู่ จนไม่พอใช้จ่ายในวัยเกษียณ แต่กลับกัน

ทองคำ สามารถป้ องกันความเสี่ ย งของอัตร าเงินเฟ้ อได้ดี ราคาทองนั้น

จะไม่เปลี่ยนไปตามราคาสินค้า ยิ่งเงินเฟ้ อสูงราค าทองยิ่งสูงตามไปด้วย

5. สำรองการเงินในย า มฉุ ก เ ฉิ น

เราคงจะเคยเห็นข่ าวผู้ปกครอง นำทองมาข ายในช่วงเปิดเทอม เนื่องจากว่า

ค่าใช้เรื่องเรียนต่อของลูกค่อนข้างสูง พ่อแม่ท่านใดที่ไม่ได้วางแผนการเงินดีๆ ล่ะก็

ได้ทองคำนี้ละมาช่วยให้ผ่านพ้นช่วงย ากลำบากไปได้ ทั้งนี้ยังมีเรื่องของอุบั ติเ ห ตุ

หรือแม้แต่ปัญหาทางด้านก ฎห ม า ย ที่อาจจำเป็นต้องใช้เงินมาก จนส่งผล

ให้เงินหมดไป หรือแม้แต่ ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแ ย่ ฯลฯ จนทำให้เงินเก็บ

6. ใช้จ่ายในยามเ จ็ บป่ ว ย

เช่นค่ารั กษาพ ย า บา ล ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่คนทุกวัย

ต้องนึกถึงเชียวล่ะ โดยเฉพาะ วัยเกษียณที่มีอายุมากๆ แล้วสุขภาพ

ก็อาจไม่ได้ดีเหมือนก่อน โอกาสเกิดโ รค ร้ า ยก็มากขึ้นตามอายุ

ฉะนั้น ควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ และแน่นอนว่าโ ร คร้ า ยบาง โ ร ค

มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ประกั น สุ ข ภ า พ หรือประกั นสังคม

อาจจะช่วยเราได้ ไม่เต็มที่หรอกเราจึงต้องมีเงินเก็บในส่วนนี้ให้พอ

7. เป็นทุนในการทำธุรกิจ เมื่อต้องการทำธุริจแต่ทุนไม่พอ และเงินเก็บเหลือน้อย

แม้ว่าทองคำจะไม่มีปันผล ไม่มี ดอ กให้เหมือนสินทรั พย์อื่นๆ แต่ว่านะ

ราคาส่วนต่างคือสิ่งที่ทำให้ทองคำ ได้รับความสนใจในการลงทุ น

และมีหลายคน ที่เกษียณแล้วหันมาทำธุรกิจเล็กๆ เพื่อให้เกิดรายได้ โดยบางครั้ง

อาจต้องใช้ทุนไม่น้อย เงินที่เก็บมาอาจไม่พอ ทำให้ทองคำ เป็นสินทรั พย์

ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …