“จตุรธาตุราศรี” ลักษณะนิสัยและอารมณ์ของคนแต่ละธาตุ ใครเป็นไงมารู้กัน

ซึ่งทั้งสี่ธาตุนี้ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของมนุษย์เราทุกๆ คน

ถึงแม้ร่างกายของเราจะมีองค์ประกอบของธาตุทั้ง 4 เหมือนๆ กัน

แต่ปริมาณของธาตุแต่ละธาตุในร่างกายของแต่ละคนนั้นจะมีแตกต่างกันไป

ดังนั้นแต่ละคนจึงมีธาตุเด่นที่ไม่เหมือนกัน จึงส่งผลทำให้นิสัยใจคอ

บุคลิกลักษณะนิสัยต่างกันไปด้วย ทั้ง ดิน น้ำ ลม ไฟ อยากรู้แล้วใช่ไหม

ว่านิสัยแบบคุณใกล้เคียงธาตุไหนบ้าง ไปดูกันเลย

“ธาตุดิน” ปฐวีธาตุราศี

มักที่จะเป็นคนที่มีนิสัยมั่นคง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบและมีความมุ่งมั่นสูง

ชอบที่จะพิสูจน์ความสามารถของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของบุคคลอื่น

นอกจากนี้แล้วยังเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนละเอียดรอบคอบ

รักความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้เป็นอย่างดี ยากที่ใคร

จะได้เห็นอารมณ์โกรธของชาวธาตุดินได้ คนที่มีธาตุดินมักจะเป็นนักปฏิบัติ

หรือนักลงมือทำมากกว่าที่จะเป็นนักคิด หรือนักวางแผน จึงทำให้เป็นคน ที่นิยมในสิ่ง

ที่สามารถจับต้องได้มากกว่าความคิดที่ไม่สามารถจับต้องได้ นอกจากนี้แล้ว

ยังเป็นพวกวัตถุนิยม เชื่อมั่นในตนเองสูง และมีความสามารถในเรื่อง

ของการจัดการสิ่งต่างๆ ได้ดีอีกด้วย แต่ถึงอย่างไรชาวธาตุดินก็มีจุดด้อยคือ

การที่มักเป็นคนที่จะจดจำเรื่องราวความเจ็บปวดต่างๆ ในอดีตได้แม่นยำ

จนยากที่จะลืมเลือนหรือให้อภัยกับคนที่เคยทำร้า ยตนได้ และการเป็นคนมุ่งมั่น

ทำงานในหน้าที่ของตนเอง อย่างเต็มที่จนละเลยความต้องการของตัวเองไป

จึงทำให้ไม่มีเวลาใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นคน ที่มีความลับเยอะ

เก็บความรู้สึกเก่งจนไม่สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองได้

จนในบางครั้งผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็รู้สึกว่าชาวราศีธาตุดินนั้นเป็นคนที่เข้าใจยาก

และเข้าถึงได้ยากไปโดยปริยาย

“ธาตุน้ำ” อาโปธาตุราศี

น้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกๆ ชีวิต จึงทำให้ผู้ที่เป็นธาตุน้ำ

นั้นมีความสัมพันธ์ในเรื่องของทางอารมณ์ ความรู้สึกได้ดี ดังนั้นคนธาตุน้ำ

จึงเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เนื่องจากน้ำ

สามารถเปลี่ยนรูปร่างไปตามสิ่งแวดล้อมได้จึงทำให้คุณเป็นคนที่สามารถ

ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือสถานการณ์อื่นได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี

ขี้สงสาร เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเสมอ และยังเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัว

ขยันขันแข็ง มีไหวพริบดี วางตัวดี พูดจาดี มีความรับผิดชอบ และไม่นิยมความรุนแรง

แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ที่มีธาตุน้ำ ก็มีข้อเสียที่ควรระวัง คือ การที่เป็นคนเรื่อยๆ

เลื่อนลอย อารมณ์มักขึ้นอยู่กับความรู้สึกของตนเองมากกว่าเหตุผล

อีกทั้งยังเป็นคนคิดมากมักเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดอยู่เรื่อยไป

ในบางครั้งก็เป็นคนที่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ จึงทำให้ดูเป็นคนแข็งกร้าว

ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ ทั้งที่ไม่เคยคิดที่จะทำร้า ยใคร นอกจากนี้ยังพอใจกับการ

อยู่ในโลกแห่งจินตนาการของตนเอง มากกว่าการอยู่ในโลกของความเป็นจริงอีกด้วย

“ธาตุลม” วาโยธาตุราศี

เป็นคนที่มีการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นราศี

ของการใช้เหตุผลและสติปัญญาเป็นสำคัญ จึงมักใช้สติปัญญาและเหตุผล

เป็นตัวตัดสินมากกว่าอารมณ์ จึงทำให้ชาวธาตุลมเป็นนักคิดและนักวางแผนที่ดีทีเดียว

นอกจากนี้แล้วธาตุลมยังเป็นคนที่มีวาทศิลป์และมีคารมดี จึงทำให้มีความสามารถ

ในการติดต่อสื่อสาร สามารถทำความรู้จัก ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นคนที่มีอารมณ์ดี

สนุกสนานร่าเริงอยู่เสมอ แต่ก็เป็นคน..ที่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต มีความเป็นผู้นำ

เด็ดเดี่ยว ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลายที่ผ่านเข้ามา

นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ตัดสินใจเก่งและตัดสินใจเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

จึงสามารถเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี แต่ถึงอย่างไรก็ตาม

การที่ชาวธาตุลมเป็นคนที่มุ่งมั่นในการประสบความสำเร็จมากเกินไป

จึงทำให้บางครั้งก็เกิดความผิดหวังได้ อีกทั้งยังเป็นคนที่นิยมใฝ่หาความรู้

มากกว่าความรัก จึงทำให้มักเป็นคนเจ้าชู้ ไม่มั่นคงต่อความรักเท่าที่ควร

นอกจากนี้แล้วการที่เป็นคนเงียบๆ หรือสุขุมเยือกเย็นมากจนเกินไปจะทำให้กลายเป็นคน

เฉื่อยชาและเชื่องช้า ขา ดพลังในการดำเนินชีวิต และด้วยการที่เป็นคนใช้ชีวิต

อย่างคุ้มค่าจนบางครั้งไม่ได้ใส่ใจในเรื่องสุขภาพเท่าที่ควร จึงทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ง่าย

“ธาตุไฟ” เตโชธาตุราศี

ธาตุไฟนั้นจะเป็นคนที่รู้เท่าทันสถานการณ์ รู้เท่าทันคน มีความเชื่อมั่นในตนเอง

ชอบช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น เป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ที่ดี

อีกทั้งยังเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ ชอบเข้าสังคม

มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี นอกจากนี้แล้วชาวธาตุไฟยังเป็นคน

ที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจต่อเพศตรงข้าม มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดี มีอารมณ์ขัน

และกล้าที่จะเผชิญหน้าต่อสิ่งแปลกใหม่และการเปลี่ยนแปลง

ที่จะเข้ามาอยู่เสมอ สำหรับข้อเสียของธาตุไฟ คือการที่ชาวธาตุไฟเป็นคนที่มุ่งมั่นเกินไป

จึงทำให้ละเลยในเรื่องของสุขภาพจนล้มเจ็ บอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังเป็นคน

ที่ค่อยข้างเผด็จการ ชอบที่จะควบคุมให้ผู้อื่นคิดอย่างที่ตนเองต้องการ

บางครั้งก็วู่วาม ใจร้อน ก้าวร้าวอย่างไม่มีเหตุผล และยังต้องการเป็นที่ยอมรับ

ยกย่องของคนอื่นมากจนเกินพอดี นอกจากนี้ยังมักนำตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ

จนบางครั้งทำให้ตนเองเกิดความรู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจเอาง่ายๆ

เป็นยังไงกันบ้าง.. นิสัยของคุณเข้าข่ายธาตุไหนกันบ้าง

คอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้โพสต์เลยนะครับ แล้วถ้าเล่นแล้วสนุก

ถูกใจ ก็ฝากแช ร์ต่อให้คนอื่นๆ มาเล่นกันด้วยหล่ะ ขอบคุณครับ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ทายนิสัย ทายใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …