ทำยังไงจึงจะรวยทั้งเงินและความสุข..นี่คือ 3 สิ่งที่คนรวยเขาเลือกทำกัน

3 สิ่งที่คนรวยเขาเลือกทำกัน หลุดพ้นจากความจนและมีความสุขกับชีวิต

ก า ร ว า ง เ ป้ า หมาย ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับการดำเนินชีวิต การไม่มีเป้าหมาย

จะทำให้เราไม่มีทิศทางในการดำเนินชีวิต และทำให้เราตกขอบ เป้าหมายก็เหมือนลูกศร

ที่ชี้ทิ ศทางให้ไปถึงปลายทางที่ตนเองวางไว้ ทำอย่ างไรจึงจะรวยทั้งเงินและความสุข

เรามี 3 ข้อแก้จนมาฝากกัน ดำเนินชีวิต 3 ข้อ แก้จน

1 : การหารายได้เสริม

คุ ณ มี ง า น อดิเรกหรือชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมีนำสิ่งที่คุณถนั ดมาต่อยอด

ใ ห้เป็นรายได้เสริม เช่นหากคุณชื่นชอบการทำขนม ให้ลองทำขนมในวันหยุดสุดสัปดาห์

จ า ก นั้ น นำ ไ ปขายในที่ทำงานหรือตามร้านค้าเพื่อสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณ

บ า ง ค นใช้ความสามารถในการทำขนมขาย จนวันหนึ่งต้องลาออกจากงานเ พ ร า ะมี

ออเดอร์เข้ามาเป็นกอบเป็นกำสร้างฐานะจากการทำขนมก็มีมาไม่มากก็น้อย ดังนั้นคุณ

ต้ อ ง ถ า ม ตั วเ อ ง ว่ า ชื่ นชอบสิ่งใด และสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เกิด

รายได้หรือไม่

2 : รู้จักประหยัด

ต้องเริ่มจากการที่คุณประหยัดรู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสต างค์ การประหยัดไม่ได้

หมายถึงการใช้จ่ายอย่ างคนอดอย าก แต่หมายถึงการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็น สิ่งใดที่ยัง

ไม่จำเป็นควรที่จะรอซื้อในช่วงของสินค้านั้นลดราคาหรือเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่า

ทดแทนเท่านี้ก็จะทำให้คุณสามารถมีเงินเหลือเก็บในแต่ละเดือน

ล อ ง สั ง เกตดูว่าสินค้าที่เหมือนกันคุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมราคาถึงต่างกัน ทั้งที่ใน

ความเป็นจริงแล้วแหล่งวัตถุดิบก็มาจากที่เดียวกันจะต่างกันก็เพียงยี่ห้อสินค้าที่เจ้าของ

สินค้าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจนมีราคาที่สูงขึ้นผู้บริโ ภ คหรือพวกเราจะต้องสังเกตุดูว่า

สินค้าบางตัวถ้าเลือกซื้อจากยี่ห้ออื่นที่ใกล้เคียงกันก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้

ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว เริ่มต้น ก ฎเ ห ล็ กแ ก้จนด้วยการประหยัด

3 : รู้จักออม

แ น่ น อ น ว่ า น อกจากการที่คุณประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวันที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้น

สิ่งต่อมาก็คือการออม ที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยัดและเหลือเก็บไว้นั้นออกผลที่มากขึ้น

ก ารออมมีวิธีการอย่ างไรที่จะทำให้เงินออมนั้นออกผลการออมเป็นการออมจากรายได้

ป ระ จำเดือนแบบเท่า ๆ กันทุกเดือน เช่น ตั ด 10-20% จากรายได้ต่อเดือน จากนั้น

นำเงินออมบางส่วนไปต่อยอดให้เกิดดอกออกผล โดยการนำเงินออมไปซื้อกองทุนรวม

หรือการนำเงินออมไปลงทุนต่อในหุ้น

ซึ่งการลงทุนในการกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุน

ในหุ้นเ พ ร า ะมีความเสี่ ยงที่ตํ่ากว่า การนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุน

สามารถบริหารการเงินได้ง่ายเ พ ร า ะธนาคารจะนำเงินของเราไปลงทุนในกองทุนหุ้ นที่

มีศั ก ย ภ าพที่ดีและมีความเสี่ ยงที่น้อย

ทั้งนี้รายได้จากกองทุนรวมจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ลงทุน ลงทุนมากผลตอบแทน

ก็จะสูงแต่ก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาดหุ้นในเวลานั้นๆ ด้วยเช่นกัน ผู้ลงทุนจึงควรเลือก

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

ในการซื้อกองทุนรวม โดยหลักการเลือกซื้อก็คือช่วงจังหวะที่ราคาหุ้นอยู่ในช่วงขาลง

เ พ ร า ะจะทำให้เราซื้อหุ้นในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาด

กฎเหล็กแก้จน 3 ข้อ..ที่กล่าวมานี้ ก็จะพูดถึงเรื่องของการออมเป็นหลักแต่การที่คุณ

จะแก้จนได้ไม่ได้เกิดจาก 3 ข้อที่กล่าวมาโดยตรงแต่คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจของ

ตัวคุณเองก่อน

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …