บอกลาชีวิตลำบาก..ก้าวข้ามจากความจน ด้วย 10 วิธีนี้

“ความจนจ๋าฉันลาก่อน” บันได 10 ขั้น เดินก้าวไปให้หลุดพ้นจากความจน

ขั้นที่ 1 ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม แล้วลงมือทำ

บ า ง ครั้งคนอย ากรวยเองก็มีเป้าหมาย แต่ขนาดของเป้าหมาย ทำให้คนรวยและคนอย ากรวย

แ ต กต่างกันคนอย ากรวยสร้างเป้าหมายที่ปลอดภัยและทำได้ง่าย แต่คนรวยจะสร้างเป้าหมาย

จากความตั้งใจแม้จะเป็นไปไม่ได้หรือาจหลุดโลกไปเลย แต่พวกเขาเรียนรู้เพื่อหาวิธีและลงมือ

ทำเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายให้ได้ เมื่อคุณตั้งเป้าหมายลองถามตัวเองว่าเป้าหมายยังใหญ่กว่านี้

ได้อีกหรือเปล่า ลองถามตัวเองว่า คุณทำได้แค่นี้ หรือทำได้มากกว่านี้อีกแต่เราคิดว่าคุณทำได้

ม า กกว่านี้นะ และที่สำคัญ อย่ าลืมลงมือทำ เ พ ร า ะถ้าไม่ลงมือทำสักที มันจะเป็นแค่ความ

“เพ้อฝัน”

ขั้นที่ 2 อย่ าไต่บันได แต่จงเป็นเจ้าของบันได

หลายคนทำงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งเ พ ร า ะเชื่อว่าจะได้มีรายได้มากขึ้น แต่คนรวยจะเป็นเจ้าของ

ธุ ร กิจซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเจ้าของ “ตำแหน่งงาน” พวกเขาเป็นเจ้าของบันได ที่เหล่าคนอย าก

รวยทำงานจนหัวหมุนเพื่อไต่เต้าอยู่ คนรวยเข้าใจว่า พวกเขาต้องการคนมาทำงาน เพื่อช่วยเขา

สร้างรายได้ให้มากขึ้น

ขั้นที่ 3 สะสมเงินทอง ดีกว่าสะสมสิ่งของ

ค น อ ย ากรวยหลายคน สะสมบ้านหรือรถ แต่คนรวยนั้นต่างออกไป พวกเขาเชื่อว่าถ้าอย ากร่ำรวย

ให้มากขึ้นสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่สิ่งของเหล่านี้ แต่เป็นเงินต่างหาก ยิ่งคุณซื้อของมากเท่าไหร่

เงินของคุณก็จะหายไปกับสิ่งของมากเท่านั้น ลองหยุดซื้อของและให้ความสำคัญกับการประหยัด,

กา รเก็บออม และการลงทุนจะดีกว่าถ้าคุณเป็นเจ้าแม่นักช้อป ก็เริ่มต้นการช้อปในสินทรัพย์ต่างๆ

ให้ความสนใจด้านการลงทุน และเริ่มสะสมหุ้นแทนการช้อปรองเท้าหรือเสื้อผ้า รับรองว่าเห็นผล

แน่นอน

ขั้นที่ 4 เลือกเป็นมิตรให้ถูกคน

คนรวยมักคบกับคนรวย นั่นไม่ใช่เรื่องเกินจริง พวกเขาเชื่อว่า เมื่ออยู่ในกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จ

เ ข า ส า มารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรื่องต่าง ๆ ได้ แล้วสักวันความสำเร็จจะเป็นของเขาเช่นกันแต่คน

อย ากรวย ชอบอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเหมือน ๆ กันเ พ ร า ะฉะนั้น ถ้าคุณอย ากเพิ่ม

ร า ยได้ให้ตัวเองลองไปคลุกคลีกับคนที่มีรายได้มากกว่า จะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดให้เป็นแบบ

เดียวกับคนที่ประสบความสำเร็จ จำไว้ว่า “ถ้าอย ากเป็นคนรวย ก็ต้องคิดแบบคนรวย”

ขั้นที่ 5 เลิกอยู่อย่ างสบาย แล้วออกไปตามหาความลำบากบ้าง

ค น อย ากรวย มักชอบทำงานสบาย ๆ แต่คนรวยจะคิดว่า ความท้าทายในการทำงานต่างหาก คือ

ความสุขการทำสิ่งใหม่ๆ ที่เราไม่เคยทำ แม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ความเสี่ยงเหล่านี้จะช่วยให้

เราสร้างความร่ำรวย และได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า ลองก้าวออกจากเซฟโซนแล้วมองหาทุก

ค ว า ม เ ป็นไปได้ อาจจะต้องพบเจอกับความย ากลำบากแต่ถ้าคุณอย ากรวย ก็ต้องกล้าที่จะ

เ ห นื่ อ ย กล้าที่จะล้มเหลว เ พ ร า ะความล้มเหลวและความผิดพลาดมันเป็นส่วนหนึ่งของ

ความสำเร็จ

ขั้นที่ 6 อารมณ์ คือศัตรูตัวฉกาจของการลงทุน

คนรวยและคนอย ากรวย มีข้อแตกต่างที่ชัดเจนคือคนอย ากรวยใช้เงินเ พ ร า ะอารมณ์แต่คนรวย

ใช้เงินเ พ ร า ะเหตุผลการลงทุนคือการควบคุมอารมณ์ของตนเอง เ พ ร า ะอารมณ์เป็นสาเหตุที่

ทำ ใ ห้ เ ราตัดสินใจผิดซื้อแพง ขายถูก แทนที่จะซื้อถูก ขายแพง และบ่อยครั้งที่อารมณ์ทำให้

ธุรกิจล้มเหลว ดังนั้น ทิ้งอารมณ์ไปซะ แล้วใช้เงินด้วยเหตุผลที่เหมาะสมจะดีกว่า

ขั้นที่ 7 กระจายงาน สร้างหนทางรวย

ก า ร ทำ ง านหนักคือสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกคน และถ้าคุณอย ากขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุด คุณก็ต้อง

ทำ ง า น ปัญหาก็คือ การทำงานหนักเพียงคนเดียว แทบจะไม่ทำให้คุณรวยคุณไม่สามารถรวยได้

เพียงลำพัง คุณต้องอาศัยการกระจายงาน ตั้งแต่การจ้างคนภายนอกมาทำงานไปจนถึงการลงทุน

ยิ่งคุณกระจายงานได้มาก คุณก็ยิ่งมีเวลาที่จะโฟกัสในสิ่งสำคัญ

ทั้ง ในเรื่องธุรกิจและเรื่องชีวิตของคุณเองบันไดเหล่านี้บางขั้นสูงมาก แต่บางขั้นก็เหมือนแค่ทาง

ต่างระดับเล็กๆ เท่านั้นสิ่งสำคัญคือ “ถ้าคุณอย ากเป็นคนรวย จงคิดแบบคนรวย และทำเหมือนที่

คนรวยทำ”ลองนำไปปรับใช้ ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของตัวเองดูนะ

ขั้นที่ 8 สร้างรายได้เพิ่ม และควบคุมรายจ่าย

คนรวยหลายคนไม่นิยมใช้เงินไปกับสิ่งของที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม พวกเขามักลงทุนใน “สินทรัพย์”

ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้ตนเอง และคุมรายจ่ายให้ต่ำกว่ารายได้หลายคนเลือกใช้ของเก่า ไม่ซื้อ

ของใหม่ แม้พวกเขาจะมีกำลังทรัพย์มากพอที่จะซื้อได้ก็ตามจำไว้เลยว่า ถ้ามีรายได้เพิ่ม แต่

รายจ่ายเพิ่มตาม นั่นคือคุณถังแตก

ขั้นที่ 9 จงทำงานเพื่อสร้างทักษะ อย่ าทำงานไปวันๆ

คนอย ากรวยหลายคน เปลี่ยนงานเ พ ร า ะต้องการได้เงินที่ดีกว่า แต่คนรวยรู้ว่า การทำงานไม่ใช่

แค่เรื่องเงินเท่านั้นโดยเฉพาะในช่วงแรกของการทำงาน จะเป็นการพัฒนาทักษะ ที่จะช่วยให้เรา

ก ล า ย เ ป็ น คนรวย เช่น การเป็นพนักงานขาย เพื่อให้เข้าใจโลกของการค้า หรือเป็นพนักงาน

ธนาคารเพื่อที่จะเข้าใจการเงินและบัญชีถ้าจะเป็นคนรวย ก็ต้องทำงานเพื่อเรียนรู้ทักษะที่จะทำ

ให้คุณรวยเราบอกได้เลยว่า “คนรวยจริง” กับคน “มีเงินเยอะ” นั้นแตกต่างกันมาก

ขั้นที่ 10 เน้นการหารายได้ มากกว่าการเก็บออม

การเก็บออมเป็นเรื่องสำคัญ แต่การลงทุนสำคัญกว่า การหารายได้ จะทำให้เกิดทั้งการออมและ

ก า รลงทุนหลายคนคิดว่า แค่เก็บออมกับลงทุนก็เพียงพอแล้ว แต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

เราต้องหารายได้ให้มากขึ้น คนรวยจะเข้าใจจุดนี้ และสร้างหนทางเพื่อหารายได้เพิ่ม ถ้าอย าก

รวยจริง ๆ ให้โฟกัสไปที่การหารายได้เพิ่ม ไม่ใช่แค่การเก็บออม หรือลงทุนเท่านั้น

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …