ย ามรวย..ย ามจน ข้อคิดเตือนสติคน เคล็ดลับนี้น้อยคนนักที่จะเข้าใจ

ข้อคิดเตือนสติคน ในย ามที่คุณจน..ในย ามที่คุณรวย

ย ามรวย&ย ามจน

1 : ชีวิตคนเราต่างเกิดมาเพื่อเรียนรู้ในการเผชิญกับสิ่งต่างๆ ย ามคนรักของคุณต้องจาก

คุ ณ ไ ป  อย่ างไม่มีวันหวนกลับก็อย่ าได้โศกเศร้าเสียใจจนต้องกลั้นลมหายใจสิ้ นไป

ตามๆกัน จงจำไว้ ย ามสมหวังให้รู้ระวัง ย ามผิดหวังให้รู้ย้อนมองอย่ าได้สำคัญตนเอง

ม า ก จ นเกินไป อดสูได้ อดทนได้ ร้องไห้ได้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ย ากหลีกเลี่ยงเมื่อ

เกิดมาเป็นคนอยู่บนโลกใบนี้

2 : ย ามที่คุณจน อยู่กับบ้านให้น้อย ออกนอกบ้านให้มาก ย ามที่คุณรวยอยู่กับบ้านให้

มาก ออกนอกบ้านให้น้อย นี่คือศิลปะในการดำเนินชีวิต

3 : ย ามที่คุณจน เงินทองที่มีใช้ไปกับผู้อื่น ย ามที่คุณรวย เงินทองที่มีใช้ไปกับคนรัก

และคนในครอบครัว มีคนจำนวนมากที่ทำกลับตาลปัตร

4 : ย ามที่คุณจน อย่ าได้คิดเล็กคิดน้อย ต้องทำดีต่อคนอื่น อย่ างนี้เรียกว่า “จนกาย

แต่ไม่จนอุดมการณ์”ย ามที่คุณรวย ต้องเรียนรู้ให้คนอื่นทำดีต่อคุณ และคุณต้องทำดี

ต่ อ ผู้ อื่ น ใ ห้ ม ากยิ่งขึ้นจงเรียนรู้เป็นผู้ให้ เป็นผู้สละอุทิศ เคล็ดลับนี้น้อยคนนักที่

จะเข้าใจ

5 : ย ามจนใจต้องใหญ่ ย ามรวยอย่ าหน้าใหญ่

6 : วัยเย าว์คือต้นทุนแห่งความรวย แต่ต้องรู้จักถนอมและรักษาเวลา ความจนไม่ได้

เป็นสิ่งที่น่ากลัวรู้จักบ่มเพาะฝึกฝนตนเอง รู้จักว่าสิ่งใดสำคัญสิ่งใดมีค่า รู้จักว่าอะไร

ควรลงทุนอะไรไม่ควรลงทุนรู้จักว่าช่วงไหนควรประหยัดช่วงไหนควรใช้จ่าย นี่ต่าง

หากที่เป็นหลักสำคัญ

7 : อย่ าเอาแต่ซื้อเสื้อผ้า แต่เมื่อซื้อก็ซื้อเสื้อผ้าที่ดีหน่อย หาโอกาสเลี้ยงข้าวคนที่

มีความรู้มีความคิด มีความขยันขันแข็ง มีความมานะพย าย ามมากกว่าตนเอง คุณ

จะได้อะไรมากกว่ากินข้าวคนเดียว

8 : เมื่อสถานะทางการเงินมั่นคงแล้ว ใช้เงินทองที่มีอยู่ทำความฝันของคุณให้เป็น

จริงเติมปีกให้แก่ตัวคุณเอง ก้าวไปให้ถึงฝั่งฝัน ทำชีวิตให้ดีกว่าเดิม

9 : ย ามจน หมั่นดูความถูกต้องของคนอื่น มันจะทำให้คุณเจริญขึ้นย ามรวยหมั่น

ย้อนดูความผิดของตนเอง มันจะทำให้คุณลืมความผิดของคนอื่น

10 : อย่ าเอามาตรฐานของคุณมาวัดผม เ พ ร า ะคุณรู้จักแค่ชื่อของผม แต่คุณ

ไม่รู้ความเป็นมาของผมคุณแค่เคยได้ยินว่าผมทำอะไร แต่คุณไม่รู้ว่าผมต้อง

ผ่านอะไรมาบ้าง?

11 : ผู้ ยิ่ งใหญ่ที่แท้จริงจะไม่ใช้อำนาจก ด ขี่ ข่ ม เ ห ง ผู้ใต้บังคับบัญชา คุณเก่ง

จ ริ ง ไม่ต้องบังคับใครบริวารจะเข้ามาหาคุณเองคุณไม่เก่งจริงต่อให้บังคับ เขาก็

อยู่กับคุณแค่ตัวแต่ใจไม่มีทางอยู่ด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า“ผู้มีคุณธรรม แม้ไม่สั่งการ

เขาก็ทำตาม ผู้ไร้คุณธรรม ต่อให้สั่งการเขาก็ไม่ทำตาม”

12 : ไม่มีใครเดินเป็นเพื่อนคุณไปทั้งชีวิต คุณจึงต้องฝึกใช้ชีวิตตามลำพังบ้าง

ไ ม่ มี ใครช่วยเหลือคุณได้ทั้งชีวิต ดังนั้น คุณจึงต้องฝึกพึงพาสองมือสองขา

ของตนเองบ้าง

13 : ค น เ รามักอิจฉาความสมบูรณ์ของคนอื่น แต่ไม่ตัวว่าก็มีคนอื่นกำลังอิจฉา

ความสมบูรณ์ที่คุณมีอยู่ ที่จริงทุกคนต่างมีความสมบูรณ์เพียงแต่ความสมบูรณ์

ข อ งคุณมักเป็นความสมบูรณ์ที่คนอื่นมีอยู่ เ พ ร า ะฉะนั้นคุณก็เลยมักคิดว่า

ตนเองไม่สมบูรณ์อยู่เสมอ

14 : วาสนา ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของใครคนใดคนหนึ่ง ช้าหรือเร็ววันหนึ่งมันก็

ย่อมมีวันมาเยี่ยมคุณได้เช่นกัน

15 : ไม่ว่าคุณจะรีบเร่งทำงานยังไง เวลาก็มีเพียงแค่24ชั่วโมงในทุกวัน ไม่ว่า

คุ ณ จะพย าย ามอย่ างไรพระอาทิตย์ก็ยังตกดินตามเวลาเสมอ ชีวิตคนเรามี

“ง า น” ทำ กั น ไ ม่จบไม่สิ้น เรื่องบางอย่ างรีบทำไปก็ไร้ประโยชน์เรื่องบาง

อย่ างกังวลก่อนเวลาไปก็ไม่ได้ทุนคืนเปล่าๆ “ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน” เวลานี้

คือเวลาของคุณ…

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …