ลักษณะ 7 ข้อของสาวๆ ที่ผู้ชายดี ๆ อย ากเลือกให้มาเป็นคู่ชีวิต

ลักษณะ 7 ข้อ ของคุณผู้หญิง ที่ผู้ชายดี ๆ อย ากเลือกให้เป็นคู่ชีวิต

เ ค ย สังเกตคู่รักที่เขาอยู่กันได้นาน ๆ บ้างมั้ย ? ว่าอะไรมันทำให้เขาเลือกคน ๆ นั้น

ม า เ ป็ น คู่ ชีวิตโดยเฉพาะผู้ชายหลายคนที่ตั้งใจจะลงหลักปักฐานสร้างครอบครัว

ห ล า ย ค น ม อ ง ว่ามีแค่ความรักก็อยู่กันได้แล้ว แต่ไม่ใช่เสมอไปสำหรับทุกวันนี้

เ พ ร า ะ ผู้ ช ายล้วนแล้วแต่เป็นฝ่ายเลือกทั้งนั้น ซึ่งวันนี้ จะมาบอกให้สาวๆรู้กันว่า

ลักษณะของผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายจะเลือก และตัดสินใจให้มาเป็นคู่ชีวิตของเขา

1 : เป็นคู่คิดที่ดี

ผู้หญิงที่เป็นได้มากกว่าแฟน มักจะได้เปรียบและเอาชนะใจผู้ชายได้ง่ายๆเ พ ร า ะ

ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายไม่มีมุมอ่อนโยนหรือบางครั้งก็มองข้ามสิ่งใกล้ตัวไปได้ ดังนั้น

เ ข า จึ ง พย าย ามมองหาคนที่เป็นคู่คิดที่ดี ที่จะร่วมกันตัดสินใจและรับผิดชอบ

ร่วมกันได้

2 : เป็นได้ทั้งแฟนและเพื่อน

เ พ ร า ะผู้ชายส่วนใหญ่ชอบอยู่กับใครด้วยความสบายใจ ดังนั้นเขาจะมองหาผู้หญิง

ที่อยู่ด้วยแล้วเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่รู้สึกไม่ฝืน ไม่อึดอัด ซึ่งการเป็นได้ทั้งแฟน

และเพื่อนนั่นแหละ ทำให้ผู้ชายอยู่ด้วยได้นานๆ

3 : ร่วมทั้งทุกข์และสุข

หากผู้ชายจะตัดสินใจเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตจริงๆ เขาคงไม่เลือกแค่เวลาที่มี

ค ว า ม สุ ขเท่านั้นแต่เขาจะเลือกผู้หญิงที่สามารถร่วมหัวจมท้ายไปกับเขาได้ทุก

สถานการณ์ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ลำบาก

4 : ความซื่อสัตย์

ถือเป็นสิ่งสำคัญในความรัก เ พ ร า ะถ้าผู้หญิงคนไหนไม่มีความซื่อสัตย์จริงใจคบกัน

ไปก็มีแต่จะเสียเวลา เสียใจเปล่า ๆ ดังนั้นผู้ชายเขาจะเลือกคนที่มอบความซื่อสัตย์

และจริงใจให้เขาได้

5 : อยู่กับสิ่งเดิมๆ ได้

ก็เ พ ร า ะบางครั้งความรักเมื่ออยู่ด้วยกันนานวันไป มันจะไม่มีอะไรแปลกใหม่มากนัก

ห รื อ ช่ ว ง เวลาที่หลายคนเรียกว่าความรักอิ่มตัวนั่นแหละ ผู้ชายบางคนจะเริ่มรู้สึก

ไม่ตื่นเต้นเบื่อ เปลี่ยนไป แต่หากคุณอยู่กับสถานการณ์นั้นและยอมรับได้ ผู้ชายเขา

จะเห็นว่าคุณรักจริง

6 : ดูแลเขาได้

คนส่วนใหญ่อาจมองว่าเมื่อคบกันแล้วเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ต้องดูแลผู้หญิง ซึ่งมอง

ข้ า ม ค วามจริงบางอย่ างไปว่าผู้ชายล้วนต้องการสิ่งที่มาเติมเต็มชีวิตเขา เขามีมุม

อ่ อ น แอเช่นกัน ฉะนั้นผู้หญิงที่สามารถดูแลปลอบใจ และเข้าใจเขาในวันที่ล้มลง

เขาจะเลือกคนนั้นเป็นคู่ชีวิต

7 : ทัศนคติ

ป ฏิ เ ส ธ ไม่ได้หรอกว่าส่วนหนึ่งที่ผู้ชายจะเลือกใครมาเป็นคู่ชีวิตเขานั้น อยู่ที่ความคิด

แ ละ ทั ศ น ค ติ ด้วย เ พ ร า ะหากอยู่กับใครก็มีแต่คิดลบไม่สร้างสรรค์ นานวันไปก็จะมี

แ ต่ ค วามเศร้าหมอง ไม่พัฒนา ดังนั้น คนที่คิดบวก อารมณ์ดี จะยึดใจผู้ชายได้อยู่หมัด

ห า ก คุ ณ คิดว่าอย ากจะเป็นคู่ชีวิตของใครสักคน ก็ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองเป็น

อั น ดั บ แ รกซะก่อน เมื่อคุณมีสิ่งที่ผู้ชายหลายคนตามหา เขาจะพย าย ามเอาชนะใจ

คุณเอง และถึงตอนนั้นคุณจะกลับกลายเป็นฝ่ายที่เลือกได้แล้วล่ะรู้ไว้ได้เปรียบจริงมั้ย

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …