สายอาชีพความต้องการของคนเมืองในยุค 5.0 มีอะไรน่าสนใจบ้าง..

อาชีพ 7 สายงานทำเงินมาแรง เทรนด์ใหม่ในยุค 5.0 นี้

7 สายอาชีพสุดฮอตแห่งยุคมิลเลนเนียม ที่คุณสามารถ เลือกเรียน หรือตัดสินใจเรียนพวกนี้

เพิ่มก็อาจจะช่วยทำให้การทำงานของคุณเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะตอบโจทย์ความต้องการ

ของคนเมืองในยุค 5.0 ได้อีกนานเลยล่ะ มีอะไรน่าสนใจบ้าง..ไปดูกัน

1 : สายวางแผนด้านการเงินและการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ

ข้ อ มู ลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังระบุว่าปัจจุบันคนไทยกว่า 14 ล้าน

คนที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป มีปัญหาและไม่มีความรู้รวมทั้งวินัยทางการเงินและการออม

จนทำให้มีจำนวนหนี้สินรวดเร็ว ในยุคมิเรเนียม 5.0 เริ่มมีการตระหนักถึงความสำคัญของ

การบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินมากขึ้น

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่ างไม่ลำบากในวัยเกษียณเหมือนอย่ างในอดีตที่ผ่านมา

อีกทั้งมีความต้องการเกษียณอายุงานก็เร็วขึ้น เ พ ร า ะเชื่อว่าหลายคนเบื่อหน่ายจากการ

เป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนเจ้าของกิจการก็อาจมีความต้องการเลี้ยงชีพด้วยการเล่นหุ้นเพื่อ

ให้เงินทำงานแทนคน ทำให้อาชีพการวางแผนด้านการเงินและการลงทุนสำหรับวัย

เกษียณ มีหน้าที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเงิน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่ างยิ่ง

2 : สายฟิตแอนด์เฟิร์ม

ไ ม่น่าเชื่อว่าเทรนเนอร์ออกกำลังกายส่วนตัว ในช่วงหลัง ๆ นี้ จะมาแรงมากเทรนด์การ

รั ก สุ ข ภาพของคนไทยยังคงเป็นที่นิยมอยู่มากเ พ ร า ะสังคมเริ่มตระหนักถึงโรคภัย

ใ ห ม่ ๆ ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตจึงทำให้เกิดการสร้างค่านิยมด้านนี้กันอย่ างแพร่หลาย

ทำให้ผู้ที่รักสุขภาพแบบครบวงจนอาจจะต้องมองหาผู้ช่วยในการดูแลทั้งโภชนาการ

แ ล ะการออกกำลังกายที่ถูกต้องและได้ผลดี ที่ปัจจุบันกลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคน

เ มื อ ง ม ากขึ้น พวกเทรนเนอร์เหล่านี้ต่างก็ได้การยอมรับสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะประจำ

ตามศูนย์ฟิตเนส หรือนัดนอกรอบ ซึ่งแต่ละบุคคลมีการสร้าง Personal Branding

ส่วนตัวผ่านออนไลน์ ที่สามารถเป็นกระแสได้ ก็เ พ ร า ะมี

ผู้นำเทรนด์อย่ างเหล่าดารา นักแสดง และกลุ่มเซเลบริตี้ ที่เน้นการรักษาความงาม

และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ส่งผลให้อาชีพด้านนี้กำลังมาแรงอย่ างยิ่ง

3 : สายแพทย์ทางเลือก

การพัฒนาของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในปัจจุบันก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งเป็นสาเหตุ

หนึ่งของการเจ็บป่วยเรื้อรังของคนที่มีภูมิคุ้มกันน้อยหรือบกพร่อง ย ากที่จะรักษาด้วย

ย าแผนปัจจุบัน

อี ก ทั้ งเกิดสภาวะความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิต ทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ที่

แพทย์แผนปัจจุบันทั่วไปไม่สามารถรักษาได้ อาชีพการแพทย์ทางเลือกหรือผู้ที่มีความ

ส า ม ารถแนะแนวทางการรักษาจากการใช้ธรรมชาติบำบัด หรือการดูแลรักษาสุขภาพ

ด้วยธรรมชาติ อย่ างการรับประทานอาหารคลีนหรือการใช้สมาธิรักษาโรค โยคะบำบัด

และการใช้ดนตรีบำบัด ฯลฯ จึงกำลังเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคน

ที่รักสวยรักงามและรักสุขภาพ

4 : สายแนะแนวการประกอบอาชีพเสริม

ใ น ยุ คนี้คนทำงานต่างมีอาชีพสำรอง ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ ขายอาหารเพื่อ

สุขภาพจัดเก็บรายได้จากอพาร์ท เมนต์ให้เช่า ฯลฯ เ พ ร า ะเหตุนี้ทำให้มนุษย์เงินเดือน

ที่ อ ย า กมีรายได้เสริมหันมาหาเรียนหลักสูตรต่าง ๆ จากโลกออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่จะ

เป็นการสอนอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพซึ่งถือว่าได้รับความนิยมมาก ทั้งการ

จัดคอร์สอบรม สัมมนา Workshop ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจว่าทักษะความสามารถ

แ ล ะ สิ่ ง ที่ เ รี ยนมาจะสามารถนำมาใช้การันตีในการหารายได้เสริมได้หลังจากที่

พวกเขาผ่านการอบรมจากแล้ว

5 : สายพัฒนาแอพพลิเคชั่น

เ พ ร า ะ โลกเข้าสู่ยุคดิจิตัล ทุกอย่ างจึงต้องอยู่กับอินเทอร์เน็ต เรียกว่าแทบจะทุกอาชีพ

จะ ต้ อ ง ใช้โลกออนไลน์ในการสื่อสาร เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้อาชีพนัก

พัฒนาแอพพลิเคชั่นจึงกลายเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

เป็นอาชีพแห่งอนาคตของคนรุ่นใหม่ที่ลงทุนน้อย โดยใช้เพียงแค่คอมพิวเตอร์ บวกกับทักษะ

ด้านดิจิตัลและความคิดสร้างสรรค์ ก็สามารถเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ และหากมีทักษะ

ด้ า น ธุ ร กิ จ ก็ จะ ทำให้สามารถต่อยอดกลายเป็นผู้ประกอบการเองได้อีกด้วย ซึ่งการสร้าง

แอพพลิเคชั่นใหม่ๆในทางธุรกิจสามารถตีราคาได้ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านเลยทีเดียว

6 : สายพย าบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

ในปี 2564 ประเทศไทยเตรียมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่ างเป็นทางการได้เลยเ พ ร า ะ

คาดว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นกว่า 12 ล้านคน ทำให้ในอนาคต

ข้างหน้านี้หลายครอบครัวมีความต้องการให้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับการพย าบาลและดูแล

ผู้สูงอายุมากขึ้น

ซึ่งทำให้เกิดความต้องการผู้ที่เรียนสายพย าบาลมากขึ้น ตามไปด้วย เนื่องจากคนยุคดิจิตัลนี้

ยั ง มี กลุ่มคนมากมายนิยมทำงานนอกบ้าน อาจจะไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน หรือ

ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเองก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ ทำให้มีความจำเป็น

ต้ อ งอาศัยพย าบาลหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยดูแล ซึ่งค่าจ้างในปัจจุบัน

ค่าแรงขั้นต่ำเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีหรืออาจะมากกว่า ทำให้ผู้ที่เรียนสายพย าบาล

อาจจะต้องเฮไม่ต้องตกงานหรือไปทำงานตามโรงพย าบาลไปจนแก่ก็ได้

7 : สายโค้ช ไม่โหดแต่ได้ครบทุกรส

อ ย่ า ลื ม ว่ าโค้ชมีหลากหลายประเภท เช่น โค้ชผู้บริหาร โค้ชชีวิตการเรียนรู้ โค้ชพัฒนา

บุ ค ลิ ก ภ า พโค้ชพัฒนาจิต โค้ชการพูด โค้ชสอนร้องเพลง ฯลฯ ซึ่งแต่ละประเภทจะทำ

หน้าที่ให้คำปรึกษาชี้แนะ ซึ่งนอกจากให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญแล้ว

ยังช่วยเรื่องการพัฒนาและช่วยดึงศักยภาพในตัวผู้ได้รับการฝึกสอนให้ออกมาใช้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่ างเหมาะสม

โดยโค้ชจะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเป็นคู่คิด ให้เห็นมุมมองใหม่ๆ

ไปจากที่เป็นอยู่และคุ้นเคย และยังเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้รับการฝึกเห็นตัวเองได้ชัดขึ้น

ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ผู้รับการฝึกประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …