หยุดใช้จ่ายเกินตัวใช้จ่ายแต่พอดี…10 สิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว

10 สิ่งที่กำลังจะเกิด ใช้จ่ายให้พอตัวอย่ าใช้จ่ายเกินตัว

ป ระ ชากรวัยทำงาน กำลังใกล้ถึงจุดนี้เข้าไปทุกที ในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลก

จะให้ด อกเบี้ยเงินฝาก 0%ซึ่งในบ้านเราใกล้จุดนี้เข้าไปทุกทีแล้วเราจะใช้ชีวิต

อย่ างไร และต้องปรับตัวอย่ างไรในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากไหน

สรุปออกมาเป็นข้อได้ดังนี้

1 : เงินเฟ้อแฝง หลายคนไม่ทราบว่า

เ งิ น เฟ้อแฝงก็คือ “ค่าครองชีพ” การที่ด อกเบี้ย เงินฝากไม่มี ไม่ได้แปลว่าค่า

ครองชีพจะไม่เพิ่มเ พ ร า ะ จากอดีตที่ผ่ านมาเราก็เห็นแล้วว่าค่าครองชีพเพิ่ม

ขึ้ น เ ส มอ  เงินที่เรามีจะซื้อของได้น้อยลงเรื่อย และไม่สามา รถฝากเงินกิน

ด อกเบี้ยแบบคนในยุคก่อนได้แล้ว

2 : เงินจะหาย ากขึ้น เ พ ร า ะ คนใช้จ่ายน้อยลง

ถ้าด อกเบี้ยเงินฝากก็เท่ากับว่าคนที่มีเงินฝากทั้งหมดไม่ได้ด อกเบี้ยซึ่งปกติ

เงินที่งอกออกมาจากในระบบด อกเบี้ยมีมากถึงแสนล้านบาทต่อปี ลองคิดดู

ว่าเงินที่หายไปจะทำให้กำลังซื้อลดลงไปมากแค่ไหน

3 : คอรั บชั่ น และ กา รโก งจะมากขึ้น

คนจะยอมทำทุกอย่ างเพื่อเงิน ทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ตามมา

4 : ผู้คนจะเริ่มห่างไกลคำว่า

อิ ส ร ภาพทางการเงิน เดี๋ยวนี้เรามักได้ยินคำว่า Passive Income หรือ มี

ร า ยได้เข้ามามากกว่าค่าใช้จ่ายโดยที่เราไม่ต้องทำงานซึ่งเดิมทีการฝากเงิน

ธ น าคารก็ยังพอมี ด อกเบี้ยบ้างแต่ยุคต่อไปถ้าเราลงทุนไม่เป็นลงทุนในหุ้น

ผิ ดตัว ซื้อทรัพย์สินที่ไม่ได้สร้างรายได้เราอาจต้องทำงานไปตลอดชีวิตไม่มี

คำว่าอิสรภาพทางการเงินอีกต่อไป

5 : ผู้สูงอายุอาจต้องกลับมาทำงาน

เ ร า จะ เ ห็นคนสูงอายุเดิมทีมีเงินเก็บเป็นก้อนที่มากพอจะเก็บกินด อกเบี้ยได้

เรื่อย แต่พอเงินฝากไม่มีด อกเบี้ยก็เลยใช้จ่ายเงินก้อนหมดไปเรื่อยจึงเป็นเหตุ

ให้ผู้สูงอายุอาจต้องกลับมาทำงานหาเงินให้เพียงพอ

6 : สินทรัพย์ต่างราคาจะไม่ลดลง เ พ ร า ะ

ค น มี เ งิ น ไม่มีเหตุผลที่จะถือเงินสด อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ คือ เงินจะไหลออก

จากธนาคารที่ไม่มีด อกเบี้ยไปอยู่ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเช่น ลงทุน

หุ้ น ล ง ทุ น ในกองทุน ที่ได้เงินปันผลแทนด อกเบี้ยลงทุนในอสังหาที่ให้ค่าเช่า

แ ละ ค น ที่ ถื อ ครอบทรัพย์สินเหล่ านี้ไว้ไม่คิดจะปล่อยขายออกมา ทำให้ราคา

สินทรัพย์สูงเกินเอื้อมมากขึ้นเรื่อย คิดดูง่ายๆสมัยก่อนทำงานไม่กี่ปีก็ซื้อบ้านได้

แล้วเดี๋ยวนี้ผ่อน 30 ปี ได้คอนโดห้องเดียวที่ดินก็ไม่มี

7 : หลังจากยุคด อ กเบี้ย 0% ทุกอย่ างจะแย่ลงไปอีก

เ พ ร า ะ เงินมันล้นระบบ แต่เงินที่ล้นระบบมันอยู่ในมือคนรวย ซึ่งเป็นคนจำนวนน้อย

ที่ ไม่ค่อยใช้จ่าย พอการใช้จ่ายน้อยของก็ขายไม่ได้เศรษฐกิจก็แย่พอเศรษฐกิจแย่

บริษัทก็ต้องปิดตัวคนก็ตกงาน ลูกจ้างที่ก ู้เงินมาก็จ่ายหนี้ไม่ไหว ซึ่งระบบการเงิน

เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากถ้ามันล้ม มันก็ล้มไปทั้งระบบ

8 : ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น คนรวยจะรวยขึ้น

ขณะที่คนหาเช้ากินค่ำแทบจะไม่มีเงินเหลือเก็บ โดยที่คนระดับรากหญ้าแทบจะไม่รู้

สึกตัวเลย หากวางแผนการเงินไม่ถูกลงทุนไม่เป็น พวกเขาอาจต้องทำงานหนักไป

ตลอดชีวิต

9 : ครอบครัวจะแ ต กแย กมากขึ้น

ยุคที่แล้วพ่อทำงานแม่อยู่บ้านเลี้ยงลูก ยังส า ม า ร ถทำได้แต่มายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่

ทำ ง า น แ ละ ทำโอทีต่อจนดึก ดื่น ทำงานทั้งวันก็ยังแทบไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย

ทำให้ไม่มีเวลาให้ครอบครัว ไม่มีเวลาอบรมลูกทำให้เราได้เห็นปัญหาในสังคมที่สูง

ขึ้นเรื่อยๆ

10 : เงินจะเหนือคนมากขึ้น ยุคที่เงินหาย าก

คนส่วนใหญ่จะทำทุกอย่ างเพื่อมัน ทำทุกอย่ างเพื่อให้ได้มันมา โดยไม่สนวิธีการ

และ ไม่แคร์ผลที่ตามมา

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …