เมื่อได้เจอ…กับคนที่ใช่และถูกใจ แต่มันไม่ใช่เวลาและความถูกต้อง

ความถูกใจ ความถูกต้อง บางครั้งมันไปด้วยกันไม่ได้ บางสิ่ง ถูกใจ แต่อาจไม่ถูกต้อง บางสิ่ง ถูกต้อง แต่อาจไม่ถูกใจ

การตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับว่า… ผู้ตัดสินใจอยู่ในสถานการณ์ เช่นไร ถ้าถือเอาความถูกใจ ตัดสินปัญหา

บางสิ่งอาจจะไม่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ถ้าถือเอาความถูกต้อง… ตามหลักแห่งความเป็นจริง ก็จะเป็นสิ่งที่จริงแท้…แน่นอน

เป็นสั จธรรมที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าการตัดสินใจ… โดยยึดหลัก “ความถูกใจของตนเองเป็นสำคัญ”

 

บางครั้งอาจจะถูกหรือผิ ดก็ได้ เพราะการตัดสินใจนั้น ขึ้นอยู่กับอารมณ์ และความรู้สึก ของตนเอง และการคิดการตัดสินใจนั้น

ก็ปร าศจากเหตุผลลองสังเกตดูว่า…จิตใจและอารมณ์ของผู้ตัดสินใจ นั้นเป็นเช่นไร ถ้ามีอารมณ์โ ก ร ธ เ ก ลี ยด

การตัดสินใจนั้น…ก็อาจผิ ดพล าดได้ง่ายถ้ามีจิตใจสงบนิ่ง เยือกเย็น เป็นธรรม การตัดสินใจนั้น…

ก็จะมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น บางคนเลือก ที่จะกระทำ สิ่งที่ไม่ถูกใจเพราะเห็นว่า…

เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม บางคนเลือกที่จะกระทำ สิ่งที่ถูกใจ เพราะเห็นว่า… เป็นสิ่งที่ตรงกับใจ

ของตนเองการเลือกและตัดสินใจ กระทำบางสิ่งบาง อย่ างหรือสิ่งใดๆ ก็ตาม

สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ก็คือ ความจริงแท้ แน่นอนและความถูกต้อง…ดีงาม

ที่อยู่บนพื้นฐานจิตใจ ที่ถูกต้อง…มากกว่า..ความถูกใจ

ดังนั้น..การกระทำสิ่งใดๆ ก็ตาม อย่ าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล อย่ าใช้ความถูกใจ

อยู่เหนือความดีงาม..ความถูกต้องอย่าด่วนตัดสินใจอะไรง่ายๆ แต่จงใช้สติปัญญาพิจารณาถึงเหตุผล

อย่ างถ่องแท้และเข้าใจ…ระหว่าง “ความถูกต้อง” และ “ความถูกใจ” ถูกกั้นด้วย เส้นบางๆ เพียงเท่านั้น

แต่ใครจะเลือกทางใด ขึ้นอยู่กับว่า คนๆ นั้น สามารถดึง “สติ” และงัดเอา “เหตุผล”

มาชั่งใจพิจารณาได้มากเพียงใด หากเรามี “สติ” เอาชนะ “อารมณ์” ที่ไม่มี “เหตุผล” ของตัวเองได้

ในที่สุดเราก็จะพบคำตอบว่า อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุด

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …