เรามาลองดู 10 ข้อเหล่านี้ ที่จะใช้ดูว่าคู่ของเราเป็นคู่รักที่ศีลเสมอกันหรือไม่

10 สิ่งที่ใช้ดูว่า คู่เราเป็นคู่รักที่ศีลเสมอกัน

เรื่องชีวิตคู่ มันไม่มีสูตรสำเร็จ ไม่มีวิธีคิดหรอกว่าคู่แบบไหนถึงจะไปกันรอด แบบไหนอยู่ด้วยกันไม่ได้ เรามา

ลองดู 10 ข้อเหล่านี้ที่เป็นส า เ ห ตุลำดับต้นๆ ที่ทำให้คู่รักไปด้วยกันไม่ได้ว่ามีส าเ หตุอะไรบ้าง?

1 : นอกใ จ

มีคำกล่าวว่า… “ความร่ำ ร ว ย” พิสูจน์ใ จชาย “ความลำ บ า ก” พิสูจน์ใ จหญิง ก่อนที่คุณคิดจะมีคนใหม่ คิดถึง

วันที่คุณเคยสัญ ญ ากับเขา และเธอไว้ หากคนๆ นี้คุณเองก็ยังรักษ าสัญญาไว้ไ ม่ได้ คนต่อไปก็เหมือนเดิม

ถมความอย า ก ในใ จของตนให้เต็มนั้นเป็นเรื่องย า ก แต่ก็ใช่ว่าจะทำไ ม่ได้ ต่อให้อย า กเพียงใดก็จงรู้

ละอา ย อย่ าให้ใครๆ เขาว่า..ดี ชั่ วรู้หมดแต่อดใ จไ ม่ได้

2 : นิสั ย เข้ากันไม่ได้

นิสัยเข้ากันไ ม่ได้ ไลฟ์ส ไต ล์การใช้ชีวิตไ ม่ เหมือนกัน บางคนชอบเที่ยวผั บ อีกคนไ ม่ชอบที่เสียงดังๆ หรือ

การได้พักผ่อน คือการได้นอนชิลๆ อยู่บ้านส่วนอีกคน คือ การได้ออกไปป า ร์ ตี้พบเจอผู้คน แบบนี้ยังไงก็

อยู่กันย า ก

3 : มุมมองด้านการเ งิ นต่างกัน

การใช้เงิ นที่แตกต่า กันคือ ปั ญ ห าใหญ่ใน ชีวิตครอบครัว ยกตัวอย่ างเช่น ภรร ย าอย า กซื้อโน้นนั่นนี่

ฝ่ายสามีก็ห้ า มนี่นั้นโน้น แม้มัน จะเป็นเห ตุเล็กๆ แต่ก็อาจบานปลายได้ ในวันหนึ่งโดยเฉพาะฝ่ายที่

ต้องการใช้เ งินนั้น เป็นคนที่หาเงินได้น้อยกว่า แล้วยังต้องไปเบีย ดเบียนร า ยได้จากอีกฝ่ายด้วย

4 : อายุที่มากขึ้น รูปร่างที่เปลี่ยนไป

หากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่สนใ จแต่รูปโฉมภายนอก ข้อนี้ก็จะกลายเป็นความลำบ า กของคู่ชีวิตอีกคนไปเลย

ทันที หากคุณยอมรับในก ฎ ของไตรลักษณ์ได้ คือ ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คุณก็จะมองที่ความดี

ของคู่ชีวิตมากกว่า อายุ หรือ รูปร่าง ที่เปลี่ยนไปตามช่วงอายุ ความไ ม่เหมือนเดิมของ เขา หรือ เธอ

5 : คู่ชีวิตไ ม่ สามารถมีลูกได้

ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตล ก แต่เห ตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วนับครั้งไ ม่ถ้วน เ พ ร า ะหลายๆ คู่ต้องเลิ ก

กันไป เนื่องจากอีกฝ่ายไ ม่สามารถมีลูกได้

6 : ความห่างไกล

คู่ชีวิตหลายคู่ ที่ต้องแย ก ย้ า ยกันไปทำงานทำให้ความรักความผูกพันเริ่ มจื ดจาง บางคู่ก็เข้าขั้นถึงกับ

เห็นสัจธ ร รมในชีวิตคู่ ในเมื่อมีแล้วมันก็ไ ม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วจะมีไปทำไม “เ ร า เ ลิ ก กั น เ ถ อ ะ”

จึงเป็นคำตอบของชีวิตคู่

7 : วิธีการเลี้ ย งลูกต่างกัน

คู่ชีวิตไม่สามารถมี ลูกได้อาจเป็นสาเห ตุของการห ย่ า แต่การมีลูกแล้วทัศ น ะของการเลี้ยงลูกที่แ ตกต่า งกัน

ก็อาจเป็นอีกสาเห ตุก็เป็นได้ ลูกต้องเรียนอนุบาลนี้เท่านั้นตกลงเวลาลูกทำผิดตำหนิลูกได้ไหม?คุณโอ๋ลูกมาก

เกินไปหรือเปล่า?ต้องให้เงินลูกใช้เดือนละเท่าไหร่?อายุเท่าไหร่ถึงจะให้ลูกมีแฟนได้?จะเรียนสายศิลป์หรือ

สายวิทย์ดี?เ พ ร า ะมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ถูกปลู กฝั งมาตั้งแต่ก่อนเช่นกัน พื้นฐาน และ แนวคิดในการดำเนิน

ชีวิตของแต่ละครอบครัว

8 : ปากไ ม่ดี

ตอนที่คบหากันใหม่ๆ ต่างคนต่างก็ซ่ อ นลายเอาไว้มิดชิด พอใช้ชีวิตร่วมกัน ต่า งฝ่ายก็ต่า งปล่อยของที่เก็บ

เอาไว้อย่ า งเต็มที่ คำพูดที่ไ ม่เคยคิดว่าจะ ได้ยินจากป า กของคู่ชีวิตวันหนึ่งพอได้ประจั ก ษ์ด้วยตนเองก็

อาจกลายเป็นอีกอย่ า ง ว่ากันว่า เวลาที่เราทะเล าะกับคนที่เรารักเราแคร์ เราจะส ร รหาคำพูดที่แ ย่ๆ มา

พูดให้ฝ่ายตรงข้ามได้ยิน เ พ ร า ะเรารู้ข้อด้อ ยของคู่รักเราดี

9 : ชอบลงไ ม้ลงมื อ

เห ตุการณ์เช่นนี้ไ ม่เพียงแต่ ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้อง”เ จ็ บ ร่างกาย” หนำซ้ำยัง “เ จ็ บ จิ ต ใ จ”

จนกลายเป็นปั ญ ห าใหญ่ หากฝ่ายที่ลงมือ ให้หันมาพิจารณาหากผู้ที่ “ถู ก ก ร ะ ทำ” คือ

พ่อแม่ของคุณ คุณจะรู้สึกอย่ างไร?

10 : อุปนิสั ยไ ม่ดี

คู่ชีวิตมี อุปนิสัยในทางที่ไ ม่ดี เช่น ขี้เ กี ย จทำงานบ้านไ ม่รักษาความสะอาดในบ้าน หรือ ไ ม่รับผิ ดชอบ

ในหน้าที่การงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญห าที่แก้ได้ย า กเ พ ร า ะเป็นเหมือนนิสัย ของอีกฝ่ายไปแล้ว

ท้ายที่สุดแล้วหากไ ม่ยอมปรับตัว คงต้องล าจากกันไป

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In เรื่องของความรัก
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …