แปลกแต่จริงสังคมทุกวันนี้ติดหนี้แต่ไม่จ่าย..ชอบอวดรวยทั้งๆที่ไม่มี

แปลกแต่จริงของสังคมทุกวันนี้ ชอบอวดรวยหน้าใหญ่ “กินหรู อยู่สบาย หนี้ไม่จ่าย”

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่อย ากให้คนยุคใหม่ได้อ่านจากการสำรวจพบว่า….คนสมัยนี้ชอบใช้เงิน

ฟุ่ ม เ ฟือยอวดรวย แม้รายได้น้อย ชอบแสดงถึงความอู้ฟู่โดยปิดบังความจริง วันนี้จึงนำบท

ความดีๆ ที่จะช่วยเตือนสติให้กับคนที่กำลังใช้เงินแบบผิดๆ อยู่

ถ้ า คุ ณ มี เงิ นเดือน 15,000 บาท เดือนนึงทำงาน 22 วัน วันละ วันละ 8 ชั่วโมง เดินทาง

ไป-กลับ 2 ชั่วโมง เป็น 10 ชั่วโมง เท่ากับคุณทำงาน เดือนละ 220 ชั่วโมง คุณจะมีค่าแรง

คิดเป็นชั่วโมงละ 68 บาทหรือตีเป็นตัวเลขกลมๆ ง่ายๆ 70 บาท/ชั่วโมง

ถ้ า คุ ณ กิ น ก า แ ฟ แ ก้ ว ละ 140 บาท นั่นเท่ากับคุณ แลกเวลาในชีวิตไป 2 ชั่วโมง

เพื่อกาแฟแก้วนั้น

ถ้ า คุ ณ กิ น บุ ฟ เ ฟ่ ห รูมื้อละ 350 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 5 ชั่วโมง

เพื่ออาหารมื้อนั้น

ถ้าคุณซื้อโทรศัพท์เครื่องละ 30,000 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 428 ชั่วโมง

เพื่อมือถือเครื่องนั้น

ถ้ า คุ ณ ซื้ อ ก ระเป๋าแบรนด์เนมราคา 70,000 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป

1,000 ชั่ วโมงเพื่อกระเป๋าใบนั้น

อายุเฉลี่ยของคนเราอยู่ที่ 70 ปี หรือ 613,200 ชั่วโมง ถ้านอนวันละ 8 ชั่วโมง เราจะเหลือ

ชีวิตที่รู้สึกตัวเวลาที่ตื่นนอ นอยู่ 408,800 ชั่วโมง แต่ละชั่วโมงถูกใช้ไปแลกกับอาหาร

สิ่งของ และของฟุ่มเฟือยอื่นๆแค่เพื่อตอบสนองกิเ ล สส่วนตัว หรืออาจแค่เพื่ออย าก

ให้มีหน้ามีตาในสังคม

ไม่ไ ด้บอกว่า ห้ามซื้อ ห้ามฟุ่มเฟือยหรือทำแบบนี้แล้วผิด อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคน

แ ต่ ป ระ เ ด็นคือถ้าซื้อน้อยลง คุณก็จะมีเวลาใช้ไปกับสิ่งที่รัก“คนที่รักเพิ่มขึ้นบนความ

พย าย ามเท่าเดิม” คิดก่อนซื้อดีกว่ามั้ย?

คุณมีเงินมากหรือน้อยไม่สำคัญที่สำคัญคือ คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่เชื่อมั่นในกาแฟ

ราคาแพง กระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูรถหรู ที่ต้องก้มหน้าก้มตาผ่อนของเหล่านี้ อาจดูดีดูเท่

แต่ถ้าความสามารถและรายได้เรายังไม่พออย่ าใช้ชีวิตเกินตัว

คนที่ฟุ่มเฟือยแล้วไม่เ ดื อ ด ร้ อ นก็มี เ พ ร า ะเขามีกำลังซื้อแต่ส่วนใหญ่ ก็ไม่ใช่แบบนั้น

ทำไปเ พ ร า ะหน้าใหญ่ใจโต ความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณจะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะกล้า

เชื่อมั่นในอะไรสักอย่ างไหมกล้าที่จะเดินสวนทางกับแนวคิดส่วนใหญ่

ในสังคมไหม ถ้าคุณไม่กล้าเชื่ออะไรสักอย่ างคุณก็จะไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยแล้วเมื่อคุณ

ไม่เริ่มต้นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่ า งก็คงเป็นไปแบบเดิมในแบบที่กระแสสังคม

นั้นพาเราไป….

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …