ในชีวิตของคนเรา เราจะเจอคนที่มีศีลเสมอกันเช่นนี้ไม่กี่คนหรอก

เมื่อเรามีคู่ชีวิตที่ดี ย่อมต้องมีศีลที่เสมอกันด้วย

ใช่ว่าจะมีเพียงแค่ความรักเท่านั้น ที่ทำให้ชีวิตคู่ของคุณอยู่ตลอดรอดฝั่งได้ หลายๆคน

คอยหาคนรักที่ดี แต่บางคนมีความรักก็ไม่ได้คู่รักแบบที่คิดไว้ การมีคู่ชีวิตที่ดีต้องมีศีล

เสมอกันด้วย

ก า ร ที่ เ ร ามีคู่ดี เราดูได้จาก ศีลและสติปัญญา มีบุญวาสนาที่เท่ากัน จึงเรียกว่า “คู่ดี”

แต่ถ้าเรามีคู่แล้วแต่ต้องอยู่บนความกังวลใจความวิตกกังวลมันไม่ได้เรียกว่าคู่ดีแต่นั่น

เรียกว่า “คู่ เ ว ร คู่ ก ร ร ม”

สักวันหนึ่ง ที่เราหมดบุญแก่กัน ถึงเวลาก็ต้องแยกจากกัน เราไม่สามารถยื้อเวลาเหล่า

นั้นไว้ได้ การฉลาดในการเลือกคู่ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ อยู่ด้วยกันแล้วมีความสบายใจ

อย่ างเดียวไม่ได้ ต้องมีปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น คนรอบข้าง การเป็นตัวของตัวเองแบบที่

ไม่ต้องเสแส ร้งแบบที่ไม่ต้องมานั่งประดิดประดอย ยอมรับในข้อเสี ยของอีกฝ่ายได้

ถ้ าคุณสองคนมีตรงนั้น ความรักของคนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ย่อมยั่งยืน อยู่ด้วยกันได้

น า น ไม่หนีห ายไปไหนย ามที่ทุ กข์หนัก ไม่ปล่อยให้อีกฝ่าย ต้องเผชิญ ” ปัญหา

โดยลำพัง ” ถ้าในชีวิตนี้ เราเจอคนแบบนั้น

ค น ที่ รั ก เราโดยไม่รั ง เ กี ย จ การกระทำ ที่ไม่ดีของเราแล้วก็จงรักษาเขาไว้ให้ดี

นอกจากพ่อแม่แล้ว จะหาใครที่ไหนที่รักเรา และยอมรับในตัวเรา ได้เช่นนั้น

ใ น ชีวิตของคนเรา เราจะเจอคนเช่นนี้ไม่กี่คนหรอก บางคนเจอ แค่ครั้งเดียวในชีวิต

บา งคนไม่เจอ แต่ถ้าเจอแล้ว.. อย่ าเอากิเล ส ความหลง .. ความเบื่ อหน่ายนำทาง

เ พ ร า ะอารมณ์ชั่ ววูบประเดี๋ยวประด๋าว ทำให้ชีวิตต้องสู ญ สิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตไป

มันไม่คุ้มหรอก

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …