10 ข้อ จุดอ่อนของคนไทย ที่อ่านแล้วเถียงไม่ออกจริงๆ

เราก็คงเห็นๆ กันอยู่ว่า จากการผ่านเวที ในระดับโลกหลายครั้งที่ผ่านมา เราถูกวิพากวิจารณ์

ในกระแ สโลกาวิวัฒน์อย่างหนักหน่วง แล้วการก้าวเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจ

เทคโนโลยี วัฒนธรรม มันเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ ที่จี้ ใจดำคนไท ยจริง ๆ นั่นแหละ

สำหรับความคิด เห็นของนาย เซ็ทซึโอะ อิอุจิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้ าต่างประเท ศ

ของญี่ปุ่ น ประจำประเท ศไท ย ท่านระบุว่าไท ยอาจไม่เป็นประเท ศที่น่าสนใจในการลงทุนอีกต่อไป

ทั้งยังชี้จุดอ่ อ นคนไท ยไว้ถึง 10 ข้อด้วยกัน ไม่เชื่อลองพิจารณาอย่างปราศจากอคติดูสิ

ไม่ต้องว่าเขาด้วย เพราะนี่แหละ คือกระจกบานใหญ่ สะท้อนตัวตนของเราอย่างแท้จริง

1.การบังคับก ฎหม ายไม่แข็งแรงพอ

ทำงานแบบลูบหน้าปะจมูก ปร าบปร ามไม่จริงจัง ดำเนินการตามก ฎหม ายกับ

ผู้มีอำน าจ หรือบริวาร จะทำแบบเอาตัวรอด ไ ร้มาตรฐาน

2.คนไท ยไม่ค่อยรู้หน้าที่ตัวเอง

โดยเฉพาะหน้าที่ ที่ต้องทำต่อสังคม เป็นแบบว่ามือใครย าว สาวได้สาวเอา

เกิดธุรกิจการเมื อง ธุรกิจร าชการ ทำให้ประเท ศล้าหลัง ไม่พัฒนาสักที

3.เลี้ยงลูก ไม่เป็น

ข้อนี้สำคัญเลย เด็ กไท ยไม่มีความอดทนพอ ไม่มีภู มิคุ้มกันทางจิตใจ

เพราะการเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน ไม่สอนให้ลูกให้ช่วย ตัวเองไม่กระตือรือร้น

ในการขวนขวาย ค้นหาตัวเอง และไม่สอนให้รับผิดชอบต่อสังคม มันเจ็ บป วดจริงๆ

แต่มันคือเรื่องจริง ที่เห็นทีเราจะต้องปรับตัวอย่างหนัก เริ่มจากในครอบครัว สังคม

มาจนหน่วยงานภ าคธุรกิจ และภาครั ฐ ต้องร่วมกันหาทางแก้ไข แบบจริงจังได้แล้ว

4. มองอนาคตไม่ออก

เพราะคนไท ยมากกว่า 70 % ทำงานแบบ ไม่รู้อนาคตทำแบบวันต่อวัน ทำไปเรื่อยๆ

ให้จบๆไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉยๆ มีน้อยคนนัก ที่จะทำงานเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน

5.ไม่พร้อม กับเวทีโลก

ยังไม่มีทักษะ และทีมที่ดี ในการสร้างความน่าเชื่อถือในเวที

การค้ าระดับโลก ทำให้สู้ ประเท ศเล็ก ๆ ก็ไม่ได้

6.การกระจ ายความเจริญ ไม่เต็มที่

ประชากรที่อยู่ห่างไกล พวกเขาจะไม่มีโอกาสในการพัฒนาคุณ

ภาพชีวิตของตัวเองได้เลย มันเป็นหน้าที่ของภ าครั ฐที่ต้องส่งเสริมพวกเขา

7.การศึกษา ไม่ทันสมัย

เราแค่เก่งแต่ภาษ าของตัวเองทำให้ไม่มีโอกาสใน การแข่งขันกับต่างช าติ

เราไม่กล้าแสดงออกมาก อาย ไม่มั่นใจในตัวเอง จึงตามหลังเขา

คนมีฐานะดีๆ หน่อย เขาจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอก เพื่อให้ได้โอกาสที่ดีมากขึ้น

8.เอ็นจีโอ ค้านอย่างเดียว

บางกลุ่มอิง อยู่กับผลประโยชน์ และบ่อยครั้งที่ต้องเสียโอกาส อย่างมากมาย

เพราะการค้ านหัวชนฝาเหตุผลจริง ๆ ก็ไม่ได้เอาพูดกันหรอก

9.ไม่จริงจัง ในหน้าที่

ทำแบบผักชีโรยหน้า ทำแบบเกรงใจ ต่างกับคนญี่ปุ่ นหรือยุโรป ที่จะให้ความสำคัญ

กับสัญญา หรือข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัดเสมอ เพราะหมายถึง

ความเชื่อถือในระยะย าว แล้วคนไท ยจึงถูกลดเครดิ ตความน่าเชื่อถือ อย่างน่าเสียดาย

10.ความรู้สึกอิจฉา ตาร้อน

เพราะสังคมเรา ไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษ เลี่ ยงการเป็นศรีธนญชัย

ยกย่องคนมีอำน าจ คนมีเงิน แบบไม่สนใจภูมิหลังของเขา โดยเฉพาะ

คนที่ล้ มบนฟูกแล้ว ไปเกาะผู้มีอำน าจเพื่อให้ตัวเองรอด คนเหล่านี้มันร้าย

ยิ่งกว่าผู้ก่อก ารร้ ายซะอีก ดีแต่พูด แต่ไม่ทำอะไรทำให้คนดีไม่กล้าเข้ามา

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …