15 สิ่งที่ต้องคิดทำให้ได้ก่อนอายุขึ้นเลขสี่ จะมีกิน มีใช้ มีอิสระทางการเงิน

15 สิ่งที่ต้องคิด ทำได้ก่อนอายุ 45 มีกินมีใช้ มีอิสระทางการเงินในการใช้ชีวิต

แนวคิดจากประสบการณ์ตรง ผมได้วางเป้าหมายส่วนตัวเอาไว้ ว่าต้องการมีอิสรภาพ

ทางการเงินเมื่ออายุไม่เกิน 45 ปีและมีทรัพย์สิน ที่สร้าง ร ายได้ เพียงพอให้ใช้ไป

ได้ตลอ ดทั้งชีวิตของผม

1 : เริ่มบันทึกการเติบโต ของทรัพย์สิน และร ายได้ทุกๆปี

การบันทึกช่วยให้เราเห็นจุดบ กพร่ องว่าควรปรับปรุงส่วนไหน และใช้กำหนดแน ว

ทางไปสู่เป้าหมาย ได้แก่ การเติบโตของร ายได้ การเติบโตของทรัพย์สินและผล

ตอบแทนจากการล งทุ น เพื่อให้บรรลุ อิสรภา พทางการเงิน

2 : เรียนรู้การลงทุ นโดยใช้เงินผู้อื่น

เช่น การกู้เงินซื้อคอนโด เราจะได้กำไรมากจากเงินลงทุ นน้อย ผมลงทุนคอนโด

ซื้อไว้เมื่อ 5 ปีก่อนราคา 1.8 ล้าน โดยใช้เ งินตนเอง 2 แสน ที่เหลือกู้ธนาคาร

ผ่อนจ่ายเดือนละหมื่นบาท ปล่อยเช่ามาตลอดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาท แล้ว

ปัจจุบันที่ขายกันในเว็ บราค า 2.8 ล้านบาท หากขายไปจะได้กำไรประมาณ

1 ล้าน และได้กำไรจากส่วนต่างค่า เช่ากับยอดผ่อนอีกด้วยนะ

3 : จงเลือกทำงาน ที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสมกับตัวเอง มันช่วยทำให้เงินเดือนและตำแหน่งเติบโตได้เร็ว

ที่สำคัญควรเลือกทำงาน กับเจ้านายฉลาดๆจะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

4 : ลดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย และเห็นผลจริง

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว สิ่งแรกทำเรื่อง รีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดดอกเบี้ยมาตรการสอง

เปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเดือนมันช่วยประหยัดไปปี ละแสนบาทเลยล่ะ

5 : ใช้บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่าย ให้กับเรา

อย่ าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบัตรเครดิต เ พ ร า ะได้ส่วนลดคะแนน

สะสม ได้เงินคืนกลับมา ดีกว่าการใช้เงินสด ผมใช้บัตรเ ครดิตหลายใบโดยชำระ

เต็มจำนวน และเลือกใช้บั ตรที่ให้ส่วนลด มากที่สุด

6 : เก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้ แล้วล้านต่อไปจะง่าย

คำกล่าวนี้จริง เ พ ร า ะพอเราเรียนรู้วิธี การบริหารเงินที่ถูกต้องจน มีล้านบาทแรก

ได้แล้วล้านต่อไป ไม่ใช่เรื่องย ากมากนักประกอบกับเรามีทุนล้านแรกเอาไปต่อ

ยอด ความมั่งคั่ง

7 : จงเลื อกทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่การลงทุนให้ดี

เช่น บ้านและรถยนต์ที่เราใช้อยู่ เ พ ร า ะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ มันถือว่าเป็นต้นทุน

จมจนกว่าขายออกไป ผมเลือกบ้านในทำเลดี ราค าคุ้มค่า อีกอย่ างคือไปทำงาน

สะดวกโดยไปเยี่ยมชมโครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ก่อนตัดสินใจซื้อเลือก

รถรุ่นที่เป็นที่นิยมของตลาด คุ้มค่าและไม่เสี ยบ่อย

8 : จงเก็บ เงินโบนัสไว้ให้ดี

มันเป็นเงินก้อนที่เอาไปลงทุ นได้ ผมให้ร างวัลตัวเองในแต่ละปีไม่เกิน 30 %

ของเงินโบนั สแล้วในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ นทำเช่นนี้ได้เ พ ร า ะผมมี

ความสุข ในการเก็บเงินมากกว่าใช้เงินไงล่ะ

9 : เรียนรู้ จากการลงทุนของเราที่ผิดพลาด

ทุ ก ค น ที่เคยลงทุ นต้องเคยไม่ได้ทุนคืนเป็นเ รื่องปกติ ผมเองเคยไม่ได้ทุนจาก

วอเรนต์เกือบแสน เคยติดหุ้ นวงในมาเกือบสิ บปี เพิ่งจะขายได้ ผมไม่เลิกลงทุ น

ในหุ้นแต่จะเลิกเล่นหุ้ นในแบบที่เคยเจ็ บมาก่อน

10 : ศึกษาหาความรู้ การเงิน ให้สม่ำเสมอ

คว า มรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรม เว็บ บอร์ด แฟนเพจ ยูทูบ และเพื่อน ๆ

ช่อ งทางเข้าถึงความรู้มีมากม าย ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

11 : อ อมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ค ว บคุม ความอย ากของตนเอง โดยทยอยซื้อของชิ้นใหญ่อย่ าซื้อทีเดียว

ติด ๆ กั น เช่น โ ท รศั พท์มือถือ แพคเกจเที่ยวและรถยนต์ให้เว้นช่วงห่าง ๆ กัน

เ พ ร า ะความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดเราควรซื้อของที่มีโอกาสได้ใช้จริง

ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่ าไปซื้อมัน จำไว้!

12 : จงเลือกนำเงิน ไปลงทุ นเฉพาะเงินเย็น

การ ล ง ทุ นต้องใช้เวลาและมีโอกาสไม่ได้ทุนคืน และถ้าไม่ได้ทุนคืนจริงเราจะได้

ไม่เดื อ ดร้อนมากนักผมกำหนดเงินสดขั้นต่ำ ที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่ างน้อย 12 เดือน

ส่ ว น ที่เหลือก็เอาไปลงทุนได้สักวันหนึ่งการมีอิสรภาพ ทางการเงิน ต้องเกิดขึ้น

การอย ากจะทำอะไรก็ได้ ที่เราอย ากทำโดยที่ยังมีรายได้เข้ามาอย่ างสม่ำเสมอ

แม้ไม่ต้องทำงาน เชื่อว่าทุกคนทำได้

13 : ระวังวิกฤติเศรษฐกิจให้ดี

เช่น วิกฤติ ต้มยำกุ้ง วิกฤติแฮมเ บ อ ร์เก อร์ ทำให้คนรวยจนลงในพริ บตาความรู้

เศรษ ฐศา สตร์เป็นเรื่องสำคัญ ทำให้เข้าใจวงจรเศรษฐกิจที่มีทั้งเติบโตแล ะตก

ต่ำสลับกันตลอดการสังเกตดั ชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจมันช่วยให้ลงทุ นถูกจังหวะ

และความเสี่ย งไม่สูง

14 : ออมเงินแบบอื่น นอกจากฝากเงินธนาคาร

การออมเงินทางเลือก ได้แก่ พันธบั ตรรั ฐบาล หุ้ นกู้ กองทุ นรวม และประกั นชีวิต

เป็นต้นอย ากแนะนำให้ลอง เ พ ร า ะผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นจะทำใ ห้ถึงเป้าหมาย

ได้ไว

15 : หัดลงทุนเพื่อให้ มีรายได้เสริมอยู่เสมอ

อน า ค ตอาจกลายเป็นรา ยได้หลักก็ได้ เช่น ลงทุ นในหุ้ น กองทุนรวมตราสาร ทุน

ทอง คอนโดและขายของออ นไลน์ ก่อนลงทุนต้องศึกษาให้รู้ก่อนและจะรับความ

เ สี่ ย ง ได้แค่ไหนผมเคยลองมาหลายอย่ างปัจจุบันเน้นลงทุนกองทุนรวมกับ

คอนโดเป็นหลัก

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …