15 เรื่องอิสระทางการเงินในการใช้ชีวิตเหล่านี้ที่ควรทำก่อนที่จะอายุมากขึ้นเรื่อยๆ

15 สิ่งที่ต้องคิด ทำได้ก่อนอายุ 45 มีกินมีใช้ มีอิสระทางการเงินในการใช้ชีวิต

แนวคิดจากประสบการณ์ตรง ผมได้วางเป้าหมายส่วนตัวเอาไว้ ว่าต้องการมีอิสรภาพทา ง การเงินเมื่ออายุไม่เกิน 45 ปี

และ มีทรัพย์สิน ที่สร้าง ร ายได้ เพียงพอให้ใช้ไป ได้ตลอ ดทั้งชีวิตของผม

1 : จงเลือกทำงาน ที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสมกับตัวเอง มันช่วยทำให้เงินเดือนและตำแหน่งเติบโตได้เร็วที่สำคัญควรเลือกทำงาน กับเจ้านาย

ฉลาดๆจะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

2 : เรียนรู้การลงทุ นโดยใช้เงินผู้อื่น

เช่น การกู้เงินซื้อคอนโด เราจะได้กำไรมากจากเงินลงทุ นน้อย ผมลงทุนคอนโดซื้อไว้เมื่อ 5 ปีก่อนราคา 1.8 ล้าน โดยใช้

เ งินตนเอง 2 แสน ที่เหลือกู้ธนาคารผ่อนจ่ายเดือนละหมื่นบาท ปล่อยเช่ามาตลอดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาท แล้วปัจจุบัน

ที่ขายกันในเว็ บราค า 2.8 ล้านบาท หากขายไปจะได้กำไรประมาณ 1 ล้าน และได้กำไรจากส่วนต่างค่า เช่ากับยอด

ผ่อนอีกด้วยนะ

3 : ลดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย และเห็นผลจริง

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว สิ่งแรกทำเรื่อง รีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดดอกเบี้ยมาตรการสองเปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเดือน

มันช่วยประหยัดไปปี ละแสนบาทเลยล่ะ

4 : ใช้บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่าย ให้กับเรา

อย่ าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบัตรเครดิต เ พ ร า ะได้ส่วนลดคะแนนสะสมได้เงินคืนกลับมาดีกว่าการใช้เงินสด

ผมใช้บัตรเ ครดิตหลายใบโดยชำระเต็มจำนวน และเลือกใช้บั ตรที่ให้ส่วนลด มากที่สุด

5 : เก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้ แล้วล้านต่อไปจะง่าย

คำกล่าวนี้จริง เ พ ร า ะพอเราเรียนรู้วิธี การบริหารเงินที่ถูกต้องจน มีล้านบาทแรกได้แล้วล้านต่อไป ไม่ใช่เรื่องย ากมากนัก

ประกอบกับเรามีทุนล้านแรกเอาไปต่อยอด ความมั่งคั่ง

6 : จงเลื อกทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่การลงทุนให้ดี

เช่น บ้านและรถยนต์ที่เราใช้อยู่ เ พ ร า ะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ มันถือว่าเป็นต้นทุนจมจนกว่าขายออกไป ผมเลือกบ้าน

ในทำเลดี ราค าคุ้มค่า อีกอย่ างคือไปทำงานสะดวกโดยไปเยี่ยมชมโครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ก่อนตัดสินใจซื้อ

เลือกรถรุ่นที่เป็นที่นิยมของตลาด คุ้มค่าและไม่เสี ยบ่อย

7 : จงเก็บ เงินโบนัสไว้ให้ดี

มันเป็นเงินก้อนที่เอาไปลงทุ นได้ ผมให้ร างวัลตัวเองในแต่ละปีไม่เกิน 30 % ของเงินโบนั สแล้วในส่วนที่เหลือเก็บ

เอาไปลงทุ นทำเช่นนี้ได้เ พ ร า ะผมมีความสุข ในการเก็บเงินมากกว่าใช้เงินไงล่ะ

8 : เรียนรู้ จากการลงทุนของเราที่ผิดพลาด

ทุกคนที่เคยลงทุ นต้องเคยไม่ได้ทุนเป็นเ รื่องปกติ ผมเองเคยไม่ได้ทุนจากวอเรนต์เกือบแสน เคยติดหุ้ นวงในมาเกือบสิบปี

เพิ่งจะขายได้ ผมไม่เลิกลงทุ นในหุ้นแต่จะเลิกเล่นหุ้ นในแบบที่เคยเจ็ บมาก่อน

9 : เริ่มบันทึกการเติบโต ของทรัพย์สิน และร ายได้ทุกๆปี

การบันทึกช่วยให้เราเห็นจุดบ กพร่ องว่าควรปรับปรุงส่วนไหน และใช้กำหนดแน วทางไปสู่เป้าหมาย ได้แก่ การเติบโต

ของร ายได้ การเติบโตของทรัพย์สินและผลตอบแทนจากการล งทุ น เพื่อให้บรรลุ อิสรภา พทางการเงิน

10 : ศึกษาหาความรู้ การเงิน ให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรม เว็บ บอร์ด แฟนเพจ ยูทูบ และเพื่อนๆช่องทางเข้าถึงความรู้มีมากม าย

ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

11 : อ อมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุม ความอย ากของตนเอง โดยทยอยซื้อของชิ้นใหญ่อย่ าซื้อทีเดียวติดๆ กั น เช่น โทรศั พท์มือถือ แพคเกจ

เที่ยวและรถยนต์ให้เว้นช่วงห่างๆ กัน เ พ ร า ะความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดเราควรซื้อของที่มีโอกาสได้ใช้จริง

ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่ าไปซื้อมัน จำไว้!

12 : จงเลือกนำเงิน ไปลงทุ นเฉพาะเงินเย็น

การลง ทุ นต้องใช้เวลาและมีโอกาสไม่ได้ทุนคืน และถ้าไม่ได้ทุนคืนจริงเราจะได้ไม่เดื อดร้อนมากนักผมกำหนดเงินสด

ขั้นต่ำที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่ างน้อย 12 เดือน ส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุนได้สักวันหนึ่งการมีอิสรภาพทางการเงินต้องเกิดขึ้น

การอย ากจะทำอะไรก็ได้ ที่เราอย ากทำโดยที่ยังมีรายได้เข้ามาอย่ างสม่ำเสมอแม้ไม่ต้องทำงาน เชื่อว่าทุกคนทำได้

13 : ระวังวิกฤติเศรษฐกิจให้ดี

เช่น วิกฤติต้มยำกุ้ง วิกฤติแฮมเ บอร์เก อร์ ทำให้คนรวยจนลงในพริ บตาความรู้เศรษ ฐศา สตร์เป็นเรื่องสำคัญ ทำให้เข้าใจ

วงจรเศรษฐกิจที่มีทั้งเติบโตแล ะตกต่ำสลับกันตลอดการสังเกตดั ชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจมันช่วยให้ลงทุ นถูกจังหว ะ

และความเสี่ย งไม่สูง

14 : หัดลงทุนเพื่อให้ มีรายได้เสริมอยู่เสมอ

อนาคตอาจกลายเป็นรา ยได้หลักก็ได้ เช่น ลงทุ นในหุ้ น กองทุนรวมตราสาร ทุนทอง คอนโด และขายของออ นไลน์

ก่อนลงทุนต้องศึกษาให้รู้ก่อนและจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนผมเคยลองมาหลายอย่ างปัจจุบันเน้นลงทุนกองทุนรวม

กับคอนโดเป็นหลัก

15 : ออมเงินแบบอื่น นอกจากฝากเงินธนาคาร

การออมเงินทางเลือก ได้แก่ พันธบั ตรรั ฐบาล หุ้ นกู้ กองทุ นรวม และประกั นชีวิต เป็นต้นอย ากแนะนำให้ลอง เ พ ร า ะ

ผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นจะทำใ ห้ถึงเป้าหมายได้ไว

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …