4 วิธีหาเงินนี้ ก็นับว่าเป็นทางออกที่ดีในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้

4 วิธีหาเงิน ที่อย ากแนะนำ ในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้ อยู่บ้านเฉยๆ ก็ทำได้

สำ ห รั บ ค น ที่ กำลังเผชิญกับปัญหา ที่ทำให้เราต้องตก อยู่ในช่วงวิก ฤ ต

แ ละ มั น ส่ ง ผลกระทบต่อรายได้ของเรา ฉะนั้น เราจึงอย ากแนะนำอย าก

จะมาช่วยเพิ่มรายได้ให้กับทุกคนในสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้

วิธีที่ 1 : ปลูกผักสวนครัว

บางคนอาจจะมองว่าเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มร ายได้ จริงหรอ แต่ว่าจะมากหรือ

น้ อ ย ก็ ถื อเป็นการเพิ่มร ายได้นะดีกว่าไม่ได้เพิ่มมาเลย แล้วการปลูกผัก

ส ว น ครัวเนี่ยก็ง่าย ไม่ต้องลงทุนเยอะ ทั้งยังผักสวนครัวก็ยังโตไว ได้ผล

ผลิตเร็วบวกกับเทรนด์ปัจจุบันที่คนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นยังไง

แล้วเนี่ยผักก็ต้องขายได้เ พ ร า ะคนเราก็ต้องกินอาหารทุกวัน อีกทั้งเรา

ยังสามารถเก็บ ไว้กินเองได้ เป็นการประหยั ดด้วย

วิธี ที่ 2 : ลงทุน

จำให้ขึ้นใจก่อนว่า “การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล

ใ ห้ ดี ก่ อ นตัดสินใจ” โดยเฉพาะช่วงวิกฤ ตเศ รษฐกิจย่ำแย่อย่ างนี้การ

ล งทุ นก็คือการเพิ่มจำนวน เงินด้วยเงินถ้าจะพูดง่ายๆนั่นก็คือการนำเงิน

ที่เรามีไปลงทุ นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในกองทุ นหรือหุ้ นค่ะจากเงินน้อยๆ

มันก็สามารถเพิ่มมู ลค่ามากขึ้นได้นะ โดยการลงทุนให้ได้ผลตอบแทน

นั้น อาจจะใช้เวลาและต้องลงทุนในระยะย าวโดยที่เราไม่ต้องทำอะไร

มากมาย ปล่อยให้เงิน เพิ่มมูลค่าของตัวมันเองเพียงแค่เราต้องรู้จัก

ตลาดการลงทุ นให้ดี และศึกษาข้อมู ลก่อนตัดสินใจ

วิธี ที่ 3 : ทำคอนเทนต์

มี  อยู่หลายแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ บทคว าม ภาพถ่าย วิดีโอ

ทั้ ง ห ม ด นั้ นเรียกว่าค อนเทนต์ การทำตอนเท นต์นั้นก็ไม่ได้ย ากอะไร

จ ริ ง ๆ แ ล้ ว ก ารที่เราโ พ ส เรื่อ งร าว รูป วิดีโอต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย

ก็ ถื อ ว่าเป็นคอนเ ท นต์เช่นกัน แล้วค อ นเ ท นต์แบบใดจึงจะช่วยสร้าง

รายได้ให้กับเรา หาไอเดียดี การสร้างคอนเทนต์ดูนะเราจะทำคอนเทนต์

เ กี่ ย ว กับเรื่องอะไรให้มีคนสนใจเรามาเล่นโ ซ เชี ย ล มีเดี ยที่เกิ ด

ประโยชน์กันเถอะ

วิธี ที่ 4 : ข ายของออ นไ ลน์

ช่วงวิกฤ ตเช่นนี้ การค้ าข ายนอกบ้านซบเซาเ พ ร า ะจากผู้คนไม่ค่อยออก

จากบ้าน มาช้อปกันไง เ พ ร า ะต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านเ พ ร า ะโ ควิ ด หลาย

คนคงไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังช้อปปิ้งกันแทบจะทุกวัน แม้อยู่บ้านเ พ ร า ะ

เรามีช้อปปิ้งอ อ นไลน์ที่แสนง่ายดาย

ฉะนั้น การข ายของ อ อ นไ ลน์ ก็นับว่าเป็นทางออกที่จะช่วยทำให้การค้ า

ข ายนั้นสามารถไปต่อได้ วิธีนี้ง่ายมากๆ เราไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุ นเยอะ

ไม่ต้องมีหน้าร้านให้ยุ่งย าก แค่ใช้ช่องทางโซเชี ยลมีเดีย ที่เรามีให้เกิด

ประโยชน์เท่านั้นเอง

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …